høst 2020
MAS-2800 Design og strukturell analyse - 10 stp

Sist endret: 24.02.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert.

Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1600 Matematikk 1, ITE1852 Mekanikk og fluidmekanikkeller ITE1852 Mekanikk og Fluidmekanikk, TEK-1507 Matematikk 1eller IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), ITE1852 Mekanikk og Fluidmekanikkeller ITE1852 Mekanikk og Fluidmekanikk, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)eller BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk, IGR1600 Matematikk 1eller BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk, TEK-1507 Matematikk 1eller BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk, IGR1518 Matematikk 1 (3-semester)eller BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)eller IGR1600 Matematikk 1, ITE1852 Mekanikk og Fluidmekanikk

Studiepoengreduksjon

ITE1820 Design og strukturell analyse 10 stp

Innhold

Kurset er delt i to.

Del 1. Design/produktutvikling/ Produktutviklingsmetodikk.

Ide - skisse, ide - analyse og evaluering av produktkarakteristikker. 3D modellering. Parter og assembly. Spesiell egenskaper som utbretting og  sveiser. Prototyping, 3D-printing med mer.  Introduksjon til databasert simulering.

Resultatpresentasjon. Dataverktøy: Autodesk Inventor Professional.

Del 2. Strukturell analyse.

Prinsipper som ligger til grunn for strukturelle beregninger med elementmetoden.

Noder, elementer, elementtyper, randbetingelser, laster, tvangsforskyvninger,

temperaturlaster. Beregningsresultater, elementkoordinatsystemer, konvergenskrav.


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal kunne gjennomføre en grunnleggende systematisk produktdesign prosess, modellere geometrien med 3D - verktøy og kunne trekke ut arbeidstegninger som er korrekte iht. standard. Studenten skal kunne vurdere viktige sider av produkters og konstruksjoner holdfasthet og brukbarhet ved bruk av elementmetodebaserte simuleringsverktøy med utgangspunkt i DAK-modeller eller prinsippmodeller.  Studenten skal kunne gjøre rede for sentrale konsept i strukturell finite elementanalyse så som noder, elementer, last - anvendelser, randbetingelser og spenningskonvergens. Studenten skal kunne benytte data fra belastningstester til parametrisering av enkle simuleringsvariable. Studenten skal kunne anvende hovedprinsippene som ligger til grunn for en konstruksjonsstandard etter partialkoeffisient -metoden og sammenholde det med eksempler fra elementmetode - baserte beregninger.

Studenten skal kunne søke relevant informasjon for denne type arbeidsoppgaver. (LU-M-K-5)

Ferdigheter:

Studenten skal kunne anvende produktutviklingsteknikker og gjennomføre geometrisk 3D - modellering. Studenten skal kunne gjennomføre brukbarhetsvurderinger basert på FE -baserte simuleringer og påbegynne en brukbarhetskontroll i henhold til en konstruksjonsstandard. Ferdighetene skal kunne komme til nytte i bacheloroppgaven. (LU-M-F-1..5)

Kompetanse:

Studenten kan delta i produkt - og konstruksjonsutvikling og bidra praktisk i vurderinger, testing og simulering med tanke på ressursbruk, økonomi og sikkerhet. (Grunnlag for LUM-G-1..2)


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og regneøvinger. Praktisk arbeid (3D - modellering, strukturelle analyse og numeriske beregninger.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det skal leveres mappe-arbeider innen strukturell analyse (numeriske og analytiske beregninger innenfor konstruksjon) og produktutvikling.

Alle mappearbeider må utføres så de kan vurderes som bestått

Eksamen og vurdering:

Mappeevaluering. Det gis bokstavkarakterer fra A - F, der F er ikke-bestått.

Det gis ikke kontinuasjonsadgang.  


  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Nettbasert |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: MAS-2800
  • Undersider