høst 2020
MAS-2804 Praksisprosjekt - 10 stp

Sist endret: 18.08.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert.

Forkunnskapskrav: Matematikk 1/Matematikk 1 - 3 termin, Fysikk og kjemi, Teknisk tegning/DAK.


Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1600 Matematikk 1, IGR1603 Fysikk/Kjemi, IGR1610 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder MA/PTeller IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1603 Fysikk/Kjemi, IGR1610 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder MA/PTeller TEK-1503 Teknisk tegning/DAK, TEK-1504 Fysikk, TEK-1505 Kjemi, TEK-1507 Matematikk 1eller TEK-1503 Teknisk tegning/DAK, TEK-1504 Fysikk, TEK-1505 Kjemi, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Studiepoengreduksjon

ITE1896 Praksisprosjekt 10 stp
MAS-2806 Ingeniørinnovasjon i praksis 5 stp
MAS-2805 Ingeniørpraksis i bedrift 5 stp

Innhold

Del 1: Bedriftspraksis

Innhold Under praksisperioden skal studenten arbeide med en eller flere av følgende aktiviteter: Konstruksjon Produksjonsteknikk/vedlikeholdsteknikk Planlegging og oppfølging (produksjonsstyring) Kvalitetsstyring/HMS.

Videre skal studenten føre dagbok under praksisperioden. Praksisprosjektet gjennomføres med 3 ukers praksis i løpet av sommer/høst i en bedrift. Det skal være ingeniørmessige arbeidsoppgaver. Det skal leveres en Rapport samt et blogginnlegg.

Del 2: Faglig prosjekt

Det faglige prosjektet ut på å gå gjennom fasene fra ide til ferdig produkt. Oppgaven kan løses i grupper, og prosjektet skal styres og dokumenteres iht. filosofien TOTAL KVALITETSLEDELSE.

Totalt skal denne delen utgjøre 130 - 140 timer pr. student. Undervisning/veiledning er da inkludert.

Egeninnsatsen i prosjektet vil være på ca. 110 timer pr. student, inklusiv statusrapport og statuspresentasjon + avsluttende rapport og presentasjon av det ferdige produkt


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Gjennom praksisperioden skal studenten få en innsikt og praksis i ingeniørmessige yrkesferdigheter innen konstruksjon, produksjon/vedlikehold eller teknologiledelse samt innblikk i organiseringen/styring av bedriften inklusiv kvalitetsstyring/HMS.

Kandidaten skal få kunnskap om prosjektstyring, relevant faglig innhold og produkt utvikling i forhold til valgt fordypning.

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne gjennomføre et prosjekt fra ide til ferdig produkt. Det vil si at kandidaten skal kunne generere en ide gjennom en kreativ prosess, produktutviklingsmetoder, beskrive ideen med nødvendige medier som for eksempel 3D-DAK, matematiske modeller, simuleringer, beskrivende tekst og liknende. Kandidaten skal kunne vurdere og angi nødvendige toleranser og feilkilder.  Kandidaten skal kunne styre prosjektet ved hjelp av prosjektstyringsverktøy.

Kompetanse:

Kandidaten skal kunne bruke sin kunnskap om og ferdigheter innen aktuell fordypning og prosjektstyring til å kunne kommunisere med alle impliserte parter i et prosjekt og dermed skal kandidaten på en kreativ og selvstendig måte kunne realisere en ide gjennom et prosjekt.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Direkte deltakelse i bedriftens løpende arbeidsoppgaver samt Prosjektarbeid med veiledning.

Eksamen

Arbeidskrav

Del 1 Bedriftspraksis

  • Midtveis i praksisperioden skal studenten sende inn en statusrapport (1 A-4 side), som forteller status så langt; dvs. info. om bedriften, hva studenten selv har vært med på etc. Statusrapporten går kun til faglærer (evt. også instituttleder).
  • Et "blogg-innlegg", et innlegg som skal legges ut på hjemmesiden til Institutt for Industriell Teknologi". Innlegget skal være på ca. 1/2 A-4 side, og skal fortelle litt om erfaring/opplevelse så langt, gjerne med et bilde.
  • Etter praksisperioden skal studenten skrive en sluttrapport som oppsummerer studentens arbeid og erfaring, samt en refleksjon over praksisperioden " Resulterer i bestått/ikke bestått

Del 2: Fagligprosjekt Prosjektbeskrivelse, og avsluttende prosjektrapport med sluttpresentasjon av prosjektet og det endelige produktet. Hvor endelig prosjektrapport + endelig produkt danner grunnlag for fastsettelse av karakter i faget.

Eksamen og vurdering

Emne vil bestå av to deler. Del 1: bedriftspraksis og del 2: faglig prosjekt.

Arbeidsmessig er hver del 5 stp, til sammen 10 stp.

Del 1 vil være bestått/ikke bestått og en betingelse for karakter i faget.

Del 2 blir karaktersatt med bokstavkarakterer basert på en avsluttende prosjektrapport og sluttpresentasjon. Besvarelsen bedømmes utfra hvordan prosjektet er gjennomført, det vil si evnen til prosjektstyring og rapportering, samt kompleksitet og egenart på ide og fremstillingsprosess. Det gies bokstavkarakter A - F, der karakter A - E er bestått og karakter F er ikke bestått.

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet.


  • Om emnet
  • Studiested: Mo i Rana | Nettbasert |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: MAS-2804