høst 2020
MDA-1007 Medier, kommunikasjon og brukere - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelor i medieproduksjon. Tilbys også som enkeltemne hvis det er ledige studieplasser.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskode: 9199 - enkeltemner lavere grad.


Innhold

Innføring i medievitenskapelige perspektiver og metoder, mediehistorie og ny mediehverdag. Innføring i makt- og kulturbegrepet i sammenheng med massekommunikasjon.

Hva lærer du

KUNNSKAP

  • Grunnleggende kunnskap om norske og internasjonale medieforhold, medietekster og deres brukere.

FERDIGHETER

  • Benytte terminologi tilknyttet hermeneutikk, semiotikk, retorikk og narratologi for å beskrive og diskutere medietekster. Kunne benytte sentrale medievitenskapelige begreper for å diskutere makt og kultur.

GENERELL KOMPETANSE

  • Formidle grunnleggende medievitenskapelige problemstillinger både skriftlig og muntlig.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsmetoder:

Forelesninger etter fast uketimeplan.

Problembasert læring.

Selvstendig arbeid med arbeidskrav både individuelt og i grupper.

Muntlige framlegg i grupper

Veiledning både individuelt og i grupper

 

Emnet evalueres skriftlig og muntlig etter hver gjennomføring.


Eksamen

Obligatorisk arbeidskrav: 

Generelt oppmøtekrav på 75 % for å kunne framstille seg til eksamen. Enkelte workshops vil ha 100 % oppmøtekrav.

Ulike muntlige, skriftlige og praktiske arbeidskrav gjennom hele undervisningsperioden.

Arbeidskrav vurderes som Godkjent/Ikke godkjent.

Eksamen: 

Individuell skriftlig hjemmeeksamen med varighet 5 dager.

Bokstavkarakterer A - F. E er laveste beståtte karakter. F er stryk.

Kandidater som får karakteren F kan melde seg opp til kontinuasjonseksamen påfølgende semester.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

MED13_06 Medier, kommunikasjon og brukere 10 stp
  • Om emnet
  • Studiested: Alta |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: MDA-1007
  • Undersider