høst 2020
MDV-1003 Medier, kommunikasjon og samfunn - 20 stp

Sist endret: 18.09.2020

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet overlapper emnet MDV-6004 Medier, kommunikasjon og samfunn, nett- og samlingsbasert emne. 20 studiepoeng.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskoden er 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Innhold

Medie- og samfunnsutvikling og dokumentasjonsprosesser er innvevd i hverandre. Drivkrefter er kommunikasjonsteknologi i samspill med sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske prosesser. Emnet gir en innføring i studiet av medier, kommunikasjon og dokumentasjon ut fra et materialistisk og samfunnsvitenskapelig perspektiv.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

 • innsikt i en materiell dimensjon av kommunikasjonsteknologi og dens samfunnsmessige betydning
 • oversikt over utfordringer som ny teknologi og nye teknologiske plattformer utgjør for individ, politikk, kultur og samfunn
 • kjennskap til forskjellige samfunnsvitenskapelige teoretiske tilnærminger til mediert kommunikasjon og medie- og dokumentinstitusjoner

Ferdigheter

Studenten kan

 • redegjøre for mediers og medie- og dokumentinstitusjoners utvikling og deres rolle i samfunnet
 • redegjøre for sentrale teorier om samspillet mellom medier og medie- og dokumentinstitusjoners utvikling og samfunnsmessige rolle
 • anvende relevante teorier i analyse av medie- og dokumentasjonsvitenskapelige problemstillinger
 • bruke digitale verktøy for produksjon av multimediale dokumenter


Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinaviske språk og engelsk.

Undervisning

Emnet består av 4 timer forelesning og 2 timer seminar per uke i 11 uker. Forelesningene gir en generell innføring i emnets innhold mens seminarene kan benyttes for å eksemplifisere eller illustrere sentrale problemstillinger. Det er mulighet for opp til 5 kollokviesamlinger hvor studentene får anledning til å ta opp emner av felles interesse.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

 • Skriftlig søknad (maks 0,5 sider) og CV (maks 1 side) på vegne av seg selv eller en fiktiv karakter
 • Muntlig presentasjon av en dagsaktuell problemstilling sett i lys av relevant pensumlitteratur (5-10 minutter). Presentasjonen inkluderer en innholdsoversikt (ca. 1 side) og en referanseliste. Opp til to studenter kan arbeide i lag (10-15 minutter).

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

 • En hjemmeeksamen på ei uke over oppgitt emne (12-15 sider). Opp til 2 studenter kan skrive oppgave i lag (15-20 sider). I dét tilfellet gis det samla karakter på hele oppgaven. Studentene forventes å levere individuelle arbeidskrav

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

 

Vurderingsuttrykk:

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F / «ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

DOK-1011 Dokumentasjon, kommunikasjon og medier 10 stp
DOK-1018 Dokumenters sosiale liv 10 stp
MDV-6004 Medier, kommunikasjon og samfunn 20 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: MDV-1003