høst 2020
MED-2702 Etikk, kommunikasjon og helserett - 15 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i paramedisin ved UiT - Norges arktiske universitet. Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i paramedisin. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet setter fokus på etikk, kommunikasjon og juridiske prinsipper som er essensielt i paramedisinsk praksis. 

Studentene vil utvikle forståelse og kunnskap om viktige profesjonsrammer for tilstrekkelig å kunne gi god og effektiv helsehjelp med minimum av risiko.

Emnet belyser samhandling og kommunikasjon med pasienter og pårørende i stress og krise.  Systematisk og bevisst dialog trenes, og settes i kontekst med konfliktfylte situasjoner i prehospitalt arbeid.

Tema som pasientautonomi og selvbestemmelsesrett, pasientrettighet, sårbarhet og avhengighet, og det profesjonelle ansvar utforskes i en paramedisinsk kontekst.

Emnet skal gi studenten forståelse og kompetanse til og fylle paramedisinerens rolle- og funksjon i samfunn og helsetjeneste, samt kunnskap og ferdigheter som fremmer respekt, empati, refleksjon, samarbeid og kommunikasjon i yrkesutøvelsen.


Hva lærer du

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • gjøre rede for relevante perspektiver, teorier og modeller i etikk og kommunikasjon.
 • generaliserte etiske teorier, ulike etiske metoder og yrkesetiske problemstillinger.
 • gjøre rede for lovregulering av helsevesenet.
 • forklare fysiske, psykiske, kognitive og atferdsmessige reaksjoner på stress og mestring av disse.
 • gjøre reder for psykisk førstehjelp, kollegastøtte og CRM (crew resource management).
 • redegjøre for betydningen av et velfungerende HMS (helse, miljø og sikkerhet), IKS (internkontrollsystem) og kvalitetssystem.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • identifisere konflikter og benytte seg av ulike etiske- og konfliktdempende metodeverktøy.
 • vise grunnleggende ferdigheter i kommunikasjon.
 • identifisere normale stressreaksjoner, i seg selv og hos kolleger, pasienter og pårørende.
 • gjøre rede for fundamentale pasientrettigheter som autonomi, samtykke, avvisning av helsehjelp, taushetsplikt, personvern og konfidensialitet og betydningen av disse aspektene i paramedisinsk praksis.
 • identifisere og kartlegge det juridiske og etiske ansvaret knyttet til sårbare pasientgrupper, herunder omsorg ved livets slutt, barnevern og varslingsplikt, seksuelle overgrep og mentalt syke pasienter.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • drøfte relevante problemstillinger i prehospitalt arbeid og kan reflektere over egen rolle og funksjon i helsevesenet.
 • reflektere over etiske, kommunikative og juridiske utfordringer i ambulansearbeid og et flerkulturelt samfunn.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, studiegrupper, praktiske øvinger, selvstudier, simulerings- og ferdighetstrening.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Minimum 90% deltakelse i simulerings- og ferdighetstrening
 • Minimum 80% deltagelse i studiegrupper
 • 2 skriftlige arbeidskrav (etisk, kommunikasjon og juss)

Eksamen:

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager.

Besvarelse vurderes ut fra karakterskala A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:

Kontinuasjonseksamen avholdes for dem som ikke besto ordinær eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Ikke bestått etter utsatt eksamenen/kontinuasjonseksamen vil føre til endring i studieprogresjon. 

Emnet må være bestått før man kan gå videre til 3.studieår.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: MED-2702
 • Undersider