Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

MUS-5013 Pedagogikk 1 - 15 stp

Sist endret: 07.05.2020

Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på:

1. Individet

- Barns utvikling og læring - Barns lek og livsverden - Musikkpsykologi

- Eleven i kulturskolen

- Tilpasset opplæring

2. Gruppen

- Kommunikasjons- og gruppeprosesser

- Pedagogisk kommunikasjon

I samarbeid med faget fagdidaktikk arrangeres det to prosjektdager med følgende temaer:

Det kroppslige fenomenet (fenomenologi, uttrykks- og prestasjonsaspekt, motorisk læring, ferdighetslæring, øving)

Det estetiske perspektivet (estetikk og musikkestetikk som utgangspunkt for musikalsk opplevelse, kreativitet og læring)

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

  • kunne diskutere og reflektere over barns læring og utvikling i et pedagogisk, kulturelt og musikalsk perspektiv.

Ferdigheter

  • ha ferdigheter, kunnskap og innsikt i å kommunisere med elever, foreldre/foresatte, kolleger, ledelse og andre som har ansvar for barns oppvekstmiljø.
  • kunne analysere og vurdere grunnskolen og kulturskolen som organisasjon fra ulike perspektiver.

Generell kompetanse

  • kunnskaper om læringsprosesser og hvordan barn i ulike aldre lærer, og kunne analysere enkeltelevers og elevgruppers læringsprosess i lys av ulike teoretiske perspektiver.
  • Kunne forstå musikkens og estetikkens rolle som identitetsskaper for barn og unge

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises på høstsemesteret med undervisning i gruppe og individuell veiledning.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen:

  • minst 80% deltakelse i obligatorisk undervisning
  • muntlig presentasjon knyttet til tema 1 Individet
  • skriftlig oppgave knyttet til tema 2 Gruppen

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen om pedagogisk teori

Vurderes med Bestått/Ikke bestått

Kontinuasjon påfølgende semester.  

Timeplan