Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

MUS-5015 Praksis 1 - 0 stp

Sist endret: 07.05.2020

Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Praksis 1 er nært knyttet til emnene instrumentaldidaktikk, fagdidaktikk 1 og pedagogikk 1. Emnet omfatter observasjon og instrumentalundervisning på hovedinstrument med nybegynnere og viderekomne elever.

Praksisundervisning inkludert for- og etterarbeid og veiledning utgjør totalt 30 arbeidsdager

  • Pedagogisk observasjon med fokus på undervisning av nybegynnerelever (1 uke)
  • Undervisning av nybegynnere i instrumentalfaget, enkeltvis og i grupper (punktpraksis fordelt over 12 uker, fortrinnsvis på kulturskolen)
  • Undervisning av viderekomne elever (samarbeidspraksis med øvingslærer, fortrinnsvis på videregående skole, punktpraksis fordelt over 2 uker)

Hva lærer du

Etter bestått praksis skal studenten ha følgende læringsutbytte:

  • ha kunnskaper og forståelse for instrumentalundervisning og kan tilrettelegge musikalske aktiviteter for nybegynnere individuelt og i grupper
  • kunne planlegge, gjennomføre og vurdere musikkpedagogisk virksomhet tilpasset elevenes individuelle og kulturelle forutsetninger
  • kunne begrunne valg av innhold og metoder i sin undervisning
  • kunne samarbeide med kolleger, elever og foreldre

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet gjennomføres i høstsemesteret.

Eksamen

Studenten må ha godkjent arbeidsmappe før endelig vurdering i Praksis 1 kan foretas.

Arbeidsmappen skal inneholde:

  • refleksjonsnotat med pedagogisk/didaktisk fokus etter observasjonsuka
  • praksisrapport etter oppsatt mal fra undervisning av egne elever
  • refleksjonsnotat tilknyttet undervisningsperioden

Samlet fravær i praksis kan ikke overstige 10 %, uavhengig av årsaken til fraværet.

Vurderes med Bestått/Ikke bestått på bakgrunn av godkjente arbeidskrav. Praksis vurderes av faglærere i didaktikk og øvingslærere

Praksis må i sin helhet gjennomføres på nytt påfølgende studieår

Timeplan