Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

PED-3016 Læring, endring og omstilling - 10 stp

Sist endret: 11.08.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er valgfritt og kan tas som enkeltemne i master i pedagogikk og master i utdanningsledelse. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

I emnet gis en innføring i feltet endring og omstilling i organisasjoner ut fra et pedagogisk perspektiv. Temaene man vil gå igjennom er:

 • Betydningen av relasjoner, kunnskap og utvikling
 • Endring og omstilling i et norsk historisk perspektiv
 • Ledelse i endring og omstilling
 • Læring på arbeidsplassen - erfaringslæring, livslang læring og aksjonslæring
 • Aktivitetsteori
 • Organisasjonslæring
 • Innføring i sosialpsykologiske teorier om endring og omstilling
 • Mesterlære
 • Empowerment og selvledelse
 • E- læring og e-veiledning i organisasjoner

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

 • Har bred teoretiske perspektiver på feltet læring, endring og omstilling
 • Har kunnskap om teoretiske perspektiver på læring, endring og omstilling
 • Har inngående kunnskap om læring, endring og omstilling i et norsk historisk perspektiv
 • Har bred kunnskap om menneskelige læringsprosesser i endringsarbeid
 • Har kunnskap om prosesser som fremmer medarbeiderdrevene læringsprosesser i organisasjoner

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Kan analysere faglige problemstillinger om læring, endring og omstilling
 • Kan anvende teoretiske perspektiver i evaluering av læring, endrings og omstillingsarbeid i organisasjoner
 • Kan bruke teori for å planlegge lærings, endrings og omstillingsprosesser i organisasjoner.
 • Kan anvende og forholde seg kritisk til internasjonal litteratur om læring endring og omstilling

Kompetanse

 • Har inngående forståelse og behersker uttrykksformer på fagområdet læring, endring og omstilling. 
 • Har kompetanse innenfor feltet læring, endring og omstilling. 
 • kan formidle selvstendig arbeid innenfor læring, endring og omstilling
 • Kan anvende inngående teoretiske og praktiske kunnskaper om læring, endring og omstillingsarbeid i organisasjoner

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer og studentaktive læringsformer. Totalt omfang på om lag 40 timer.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Skriftlig oppgave på tre sider om læring i arbeidsplassen. Studentene kommenterer hverandres arbeid.
 • Beskriv organisasjonens endrings- og omstillingshistorie og analyser dette ut fra pensumslitteratur som også inkluderer internasjonale artikler. Omfang cirka tre sider. Studentene kommenterer hverandres arbeid.
 • Ta utgangspunkt i det andre arbeidskravet. Skissér en strategi for videre endring og omstilling. Begrunn strategien ut fra pensum. Omfang cirka tre sider. Studentene kommenterer hverandres arbeid.
 • Presenter en vitenskapelig artikkel innen forskningsfeltet for bachelor studentene på et seminar med vekt på innhold, problemstilling, forskningsmetode og resultat.

Eksamen er skriftlig og består av en tekst på om lag 10 sider, ca 3500 tegn.

Ta utgangspunkt i de dokumentene du har i fra arbeidsoppgavene 1 til 3. Bearbeid disse til en helhet gjennom å:

 • Tilknytt litteratur og teori og eventuelt nasjonale og lokale styringsdokument
 • Strukturer teksten ut fra fem hovedområder
  • Innledning og problemstilling
  • Litteratur og teoridel
  • Et case med analyse
  • Skisser et videre endrings og omstillingsarbeid med utfordringer.
  • Drøfting

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Mappeevaluering innlevering 03.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PED-2016 Læring, endring og omstilling 10 stp