høst 2020
PFF-3102 Naturfagdidaktikk - 10 stp

Sist endret: 23.02.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på Lektorutdanning trinn 8-13 med naturfag i fagkretsen og studenter på Master i lærerutdanning 5.-10. trinn med naturfag som fag 1. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Emnet er obligatorisk for studenter på Lektorutdanning trinn 8-13 som tar en didaktisk master i et av naturfagene, studenter på Master i lærerutdanning 5.-10. trinn med naturfag som masterfag og lærere som tar en to-årig desentralisert master i naturfagdidaktikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Naturfagdidaktikk som forskningsfelt. Forskning om undervisning i og læring av naturfagene.

 • videreutvikling av didaktisk kompetanse i forhold til læreplanverket i naturfagene og vurdering
 • Nature of Science, Scientific Literacy, PCK; perspektiver og utfordringer.
 • internasjonale perspektiver på læring av og undervisning i naturfagene
 • internasjonale perspektiver på klasseromsforskning innen naturfagene


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultater:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha

 • utvidet kunnskap om læreplanverket og perspektiver på læreplanene i naturfagene
 • kunnskap om klasseromsforskning som grunnlag for utviklingsarbeid i naturfagene
 • kunnskaper om kvantitativ og kvalitativ naturfagsdidaktisk forskning

Ferdigheter

Studenten skal

 • kunne vurdere læreplanverket kritisk
 • kunne analysere vurderingspraksis kritisk
 • ha oversikt over naturfagdidaktisk forskning som grunnlag for eget masterprosjekt
 • være i stand til å gjøre utviklingsarbeid innen naturfagene

Kompetanse

Studenten skal

 • kunne bruke teori, metoder og modeller i arbeidet med master i naturfagdidaktikk


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Det meste av pensumlitteraturen er på engelsk.

Undervisning

Forelesninger og seminar. Studiet legger opp til at studentene er aktive deltakere i de ulike undervisningsformene.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan framstille seg for eksamen:

 • 80 % deltagelse på undervisning
 • muntlig presentasjon av innholdet i gitte deler av pensum, 30 minutter

Eksamen består av:

 • Hjemmeeksamen (2 uker) i form av faglig essay med selvvalgt problemstilling. Omfang 8-10 sider/3200-4000 ord.

Ved bedømming av eksamen benyttes karakterer etter en skala fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter.

Ved karakteren F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Arbeidene kan fremlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PFF-3102