høst 2020
RUS-2040 Språklig fordypning: Strukturen i russisk - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorstudiet i russisk, og kan tas som valgemne i bachelorstudiet i russlandsstudier. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Obligatorisk forkunnskapskrav

RUS-1025 Russisk grammatikk og tekstarbeid

Studiepoengreduksjon

RUSS-212 Russisk grammatikk, fonologi og språkhistorie 10 stp
RUS-2041 Språklig fordypning: Strukturen i russisk for språk og økonomi 10 stp

Innhold

Emnet gir en systematisk innføring i sentrale emner fra russisk språkvitenskap med hovedvekt på moderne russisk fonologi (lydlære), morfologi (ordbøyning og orddannelse) og syntaks (setningsbygning). Emnet omfatter også en kort introduksjon til russisk språkhistorie.

Anbefalte forkunnskaper

RUS-1040 Russisk grammatikk

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studentene har grundige kunnskaper om:

 •     russisk lydlære
 •     ordbøyning
 •     orddannelse
 •     setningsbygning

Ferdigheter:

Studentene har:

 • oppøvd ferdigheter i grammatisk analyse. Samtidig har de fått trening i akademisk skriving


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og russisk.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger/seminar, samt jevnlige grammatiske øvelser som studentene arbeider med på egen hånd. Undervisningsopplegget er til en viss grad internettstøttet. Pensumlitteraturen leses på skandinavisk, engelsk og/eller russisk.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent til fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen.

 • En hjemmeoppgave på maksimum 10 sider over et selvvalgt emne i tilknytning til pensum. Emnet skal godkjennes av faglærer.
 • 70 % av de ukentlige arbeidsoppgavene må innleveres og bestås
 • 70 % oppmøte på undervisningen.

Eksamen består av:

 • en 3-timers skoleeksamen.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RUS-2040
 • Undersider