høst 2020
SOA-1009 Natur og samfunn - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Dette er et valgemne for bachelorstudenter i sosialantropologi. Emnet kan også inngå i andre bachelorprogrammer innen samfunnsfag og humaniora.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Forelesninger og eksamen gis kun i høstsemesteret.


Opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper: SOA-1000 Hva er kultur? og SOA-1001 Innføring i sosialantropologi eller tilsvarende emner.

Studiepoengreduksjon

SOA-1002 Økologiske tilpasninger 10 stp
SOA-1008 Økologisk antropologi 10 stp

Innhold

Forhold til naturomgivelsene er en av de store utfordringene menneskeheten står overfor. Utslipp av klimagasser, reduksjon av biologisk mangfold og overutnyttelse av ressurser setter alvorlige spørsmål ved menneskelige relasjoner til - og forståelse for sine naturlige omgivelser. Samtidig er dyr og naturlig miljø på mange ulike måter livsviktige for både menneskelig identitet og eksistens. Emnet tar opp disse forskningstema i bred forstand.

Hva lærer du

Studenter som har fullført og bestått emnet, skal ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

  • ha grunnleggende kunnskap om antropologiske perspektiver på menneske - natur relasjoner.
  • ha grunnleggende kunnskaper om antropologiske perspektiver på ressursforvaltning.
  • ha grunnleggende kunnskaper om fagretningen antrozoologi, som studerer relasjoner mellom mennesker og dyr

Analytisk forståelse

  • å kunne reflektere over og ha forståelse for folks kunnskap, adferd og følelser overfor natur.
  • å kunne anvende ulike antropologiske tilnærminger til forhold mellom mennesker og dyr.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. Semesteroppgave og hjemmeeksamen kan leveres på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Undervisning

Emnet består av til sammen 12 dobbeltimer forelesninger og seminarer.

Eksamen

ARBEIDSKRAV:

En semesteroppgave bestående av 2000 ord (5-6 sider) over et gitt emne. Oppgaven vil bli vurdert som bestått/ikke bestått.

EKSAMEN:

Avsluttende eksamen består av en hjemmeeksamen med gitt tema på ca. 3500 ord (ca.10 sider), skrevet over en uke.

Karakterer fra A til F for bestått og F er ikke bestått.

Eksamensresultatene annonseres på Stud.Web senest 3 uker etter innleveringsfristen.

KONTINUASJONSEKSAMEN:

Emnet er åpent for kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått eksamen.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SOA-1009
  • Undersider