høst 2020
SOA-3002 Prosjektutforming - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på masterprogrammet i sosialantropologi.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 90/80 studiepoeng sosialantropologi eller tilsvarende (jfr. opptakskrav for masterprogrammet i sosialantropologi).

Studiepoengreduksjon

SOA-3002 Prosjektutforming 10 stp

Innhold

Prosjektutformingsseminaret gir en gjennomgang av stadier i forskingsprosessen fra problemutforming til gjennomføring, og behandler etiske aspekter ved forskerrollen.

Seminaret skal bidra til en plan for arbeidet med masteroppgaven som er godt teoretiske forankret i faget, har klare problemstillinger og er gjennomførbart m.h.t. operasjonalisering av data, tilgjengelighet til felten, ivaretakelse av etiske hensyn, og realistisk tidsbruk i forhold til studiets samlede lengde.

Seminaret gir den enkelte deltager anledning til å legge frem sine prosjektplaner, får dem gjennomdrøftet, og delta i kritiske og konstruktive diskusjoner av medstudenters prosjektplaner.

Emnet inneholder også et obligatorisk sikkerhetskurs med førstehjelpskurs. 


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha

 • kunnskap om trinnene i forskningsprosessen, fra problemformulering, operasjonalisering, datainnsamling, analyse, til sluttprodukt i form av en akademisk tekst
 • kjennskap til, samt være reflektert i forhold til etiske retningslinjer i forhold til bruk av metode, oppbevaring av data og bruk av data i analyse. Jamfør NSD-registrering.
 • kunne vurdere formidling av forskningsresultater i akademiske tekster

Ferdigheter

Studenten skal

 • kjenne til sentrale antropologiske metoder som er relevant for den planlagte datainnsamling
 • kunne anvende metodiske verktøy som: deltagende observasjon, intervju og bruk av nøkkelinformanter, bruk av skriftlige kilder og internett

Kompetanse

Studenten skal

 • på selvstendig grunnlag kunne formulere problemstillinger, analysere, planlegge et realistisk arbeidsprogram, budsjettering og praktisk tilrettelegging av et forskningsprosjekt.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer som gis vekselvis med til sammen ca 10 dobbelttimer. Undervisning gis kun i høstsemesteret. Eksamen kan avlegges både i høst- og vårsemesteret.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det er obligatorisk oppmøte på minimum 75% av undervisningen på emnet. En prosjektskisse på ca 5 sider leveres inn i midten av semesteret. Obligatorisk presentasjon på seminar og muntlig tilbakemelding med faglærer.

Studenten skal ha gjennomført og fått godkjent sikkerhetskurset (2 dager).

Arbeidskravene vurderes som godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskrav må være godkjent før endelig eksamen kan avlegges.

Eksamen:

En prosjektbeskrivelse på ca.3500 ord - ca.10 sider, vurderes som bestått/ikke bestått av en komité bestående av veileder og en faglærer.

Siste frist for innlevering for godkjenning av prosjektbeskrivelse er november/desember i høstsemesteret og 1. april i vårsemesteret. Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato.

Kontinuasjonseksamen tilbys påfølgende semester ved vurdering ikke bestått.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SOA-3002
 • Undersider