høst 2020
STV-3076 Moderne politisk analyse - 10 stp

Sist endret: 26.02.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergradsprogrammet i statsvitenskap og lektorutdanningen i språk og samfunnsfag, studieretning statsvitenskap. Emnet kan inngå som et valgfritt emne for studenter på andre mastergradsprogrammer. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad hvor en fordyping på minimum 90 studiepoeng i statsvitenskap inngår, eller tilsvarende. Fordypningen skal inneha en progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000 nivå (påbygningsnivå) eller tilsvarende. Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som regnes ut fra et gjennomsnitt av karakterer i fordypningsemnene.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Innhold

Emnet gir en bred innføring i sentrale teoretiske perspektiver, fagdebatter og problemstillinger innenfor faget statsvitenskap generelt og innenfor fagets underdisipliner spesielt. Dette gjøres ved først å gå inn på noen av de spørsmål og faglige retninger som kan sies å være overordnede for statsvitenskapen som helhet. Deretter gjøres det samme for underdisiplinene politisk teori, offentlig politikk og administrasjon, komparativ politikk og internasjonal politikk. Formålet er på den ene siden å gi studentene en oversikt over det fagteoretiske landskapet, og dermed også et godt utgangspunkt for eventuell senere fordypning innenfor spesifikke teorier og retninger. På den andre siden skal emnet også gi en bedre forståelse av hvilke grunnleggende stridsspørsmål som har vært med på å forme fagets og underdisiplinenes utvikling.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • De viktigste analyseretningene som er med på å prege den teoretiske fagdebatten innenfor statsvitenskapen og fagets underdisipliner
 • Sentrale problemstillinger og stridsspørsmål som ofte springer ut av de ulike faglige perspektivene
 • Trender og tendenser over tid når det gjelder fagteoretisk utvikling og hvilke problemstillinger som har vært mest vektlagt

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Gi en framstilling av og diskutere forholdet mellom de viktigste teorier og perspektiver som har preget faget som helhet og de ulike underdisiplinene
 • Bruke kunnskapen om fagdebatter innenfor statsvitenskapen og dens deler til å reflektere bredt rundt egen faglig praksis
 • Med utgangspunkt i den oversiktskunnskapen emnet gir, på egen hånd orientere seg videre til utdypende kunnskap om bestemte teorier eller perspektiver


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er normalt norsk.

Eksamen kan avlegges på norsk, annet skandinavisk språk, eller engelsk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

20 timer forelesning - gis normalt med to timer pr. uke, og 8 timer seminarundervisning

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Eksamen består av:

- En hjemmeeksamen: Etter undervisningsperioden skriver studenten en hjemmeeksamen på inntil 2.000 ord over oppgitt tema. Skrivefristen er inntil en uke. Det er anledning for to studenter å skrive sammen. Oppgaven bør da være på inntil 3.000 ord.

 

- En 3 timers skoleeksamen.

Endelig karakter blir gitt på bakgrunn av en samlet vurdering av hjemmeeksamen og skoleeksamen. Det gis ikke separate karakterer for hver eksamensdel.  

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STV-3076
 • Undersider