høst 2020
SYP-3001-B Fagforståelse i sykepleie for spesialsykepleiere - 5 stp

Sist endret: 12.02.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter ved master i sykepleie, studieretningene anestesi-, barn-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie.

Emnet kan kun tas som enkeltemne dersom man har fullført 40 studiepoeng distriktssykepleieemner ved UiT tidligere (det vil si emnene Syp-3009 Distriktssykepleie I, Syp-3010 Distriktssykepleie II og Syp-3011 Distriktssykepleie III).


Opptakskrav

Søker må ha fullført 40 studiepoeng distriktssykepleieemner ved UiT tidligere (emnene Syp-3009 Distriktssykepleie I, Syp-3010 Distriktssykepleie II og Syp-3011 Distriktssykepleie III) for å kunne ta emnet som enkeltemne.

Søker må ha fullført bachelor eller tilsvarende i sykepleie og ha minimum to års klinisk praksis som autorisert sykepleier for å kunne søke på emnet. Søknadskode: 9371 - enkeltemner på masternivå.


Studiepoengreduksjon

SYP-3001 Fagforståelse i sykepleie 5 stp

Innhold

Emnet retter seg mot sentrale begrep, fenomen og perspektiv i sykepleiefaget, og har betydning for å kunne forstå, utøve, utvikle og undersøke kunnskapsbasert avansert klinisk sykepleiepraksis.

Målet er å styrke studentens refleksjonsevne rundt sykepleiefaglige problemstillinger og forskningsspørsmål, og sette disse i sammenheng med ulike perspektiv og begrep i sykepleiefaget for å fremme kunnskapskapsutvikling.

Fagets tradisjon og egenart drøftes. Sentrale teorier, fenomener, begreper og kunnskapsutvikling knyttet til avansert kunnskapsbasert klinisk sykepleie belyses og drøftes. I tillegg omhandler emnet etiske utfordringer, og pasient - og pårørendeperspektivet blir vektlagt.

Temaene i emnet blir utdypet og videreført i de fagspesifikke emnene i studieretningene. Emnet gir grunnlag for metodeemnet SYP-3502.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

  • Har inngående kunnskap om sentrale teorier, fenomener, begreper, perspektiver, kunnskapsutvikling og ulike kunnskapsformeners betydning for avansert sykepleieutøvelse.

Ferdigheter:

  • Kan anvende ulike teoretiske perspektiv og begreper som er aktuell for kunnskapsutøvelse og kunnskapsutvikling i den fagspesifikke sykepleiepraksis.
  • Gjøre rede for hvordan pasient- og pårørendeperspektiv, erfaringskunnskap og forskningsbasert kunnskap integreres i begrunnelsen av sykepleiefaglige vurderinger.

Generell kompetanse

  • Kan forholde seg kritisk til sentrale teorier, fenomener, begreper og perspektiver i sykepleiefaget som er introdusert i emnet.  
  • Kan vurdere, argumentere og diskutere sykepleiefaglige problemstillinger fra ulike perspektiv knyttet til eget fagområde.


Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk.

Undervisning

Forelesninger, diskusjoner i plenum, gruppearbeid, selvstudium og e-læring.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studenten kan fremstille seg til eksamen:

  • Skriftlig arbeid som legges frem i oppgaveseminar

Eksamen:

Skriftlig individuell hjemmeeksamen over 2 dager. Det er utarbeidet retningslinjer for oppgaven. Eksamen vurderes av ekstern og intern sensor til bestått / ikke-bestått.

Ved ikke bestått eksamen arrangeres kontinuasjonseksamen. Hvis den blir bestått, får det ikke betydning for studentens studieprogresjon.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: SYP-3001-B