høst 2020
SYP-3101 Anestesisykepleierens funksjons- og ansvarsområde 1 - 5 stp

Sist endret: 26.09.2020

Emnetype

Emnet er obligatorisk ved Master i sykepleie, studieretning anestesisykepleie, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på grunnleggende forståelse for det som er anestesisykepleiefagets kjerneområde, og omhandler:

 • Opplevelser og reaksjoner på akutt og/eller kritisk sykdom
 • Etiske vurderinger i anestesisykepleie
 • Fysiologi og patofysiologi
 • Farmakologi
 • Mikrobiologi
 • Anestesiologi
 • Medisinsk tekniske utstyr (MTU)


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskap og ferdigheter:

Kunnskaper

 • Har bred kunnskap om ulike anestesiteknikker og - former, herunder anestetika.
 • Har bred kunnskap om når de overstående ulike formene brukes. 
 • Har inngående kunnskap om farmakologi
 • Har avansert kunnskap om pasientens og pårørendes behov for trygghet og omsorg og hvordan det ivaretas i en anestesisykepleiefaglig sammenheng.

Ferdigheter

 • Kan redegjøre for og drøfte ulike perspektiver ved akutt og kritisk sykdom og for opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier hos pasienter, pårørende og personalet ved akutt og kritisk sykdom.
 • Mestrer medikamentregning og handterer/administrerer medikamenter på en ansvarsfull og pasientsikker måte.
 • Kan redegjøre for hvordan preanestestiske data innhentes og anvendes for å planlegge og gjennomføre generell-, regional anestesi eller sedering med tanke på anestesiteknikk, medikamenter og luftveishandtering.
 • Kan gjøre rede for hvordan kliniske og monitorerte parametere får betydning for anestesisykepleien.
 • Kan eksemplifisere og drøfte etiske problemstillinger innenfor anestesisykepleien.


Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk.

Undervisning

Forelesninger, ferdighetstrening, simulering, gruppearbeid, seminarer, selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav:

Individuell skriftlig test i medikamentregning. Testen må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen:

Individuell muntlig skoleeksamen på 45 minutter. Det gis bokstavkarakter fra A til F, der F er ikke-bestått.

Ved ikke bestått gis det adgang til kontinuasjonseksamen.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: SYP-3101