høst 2020
SYP-3141 Kreftsykepleie 1 - Sykdom og behandling - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk i master i sykepleie, studieretning kreftsykepleie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på grunnleggende forståelse for det som er kreftsykepleiefagets ansvars- og funksjonsområde. Utgangspunktet for kreftsykepleien er et helhetlig menneskesyn der pasientens opplevelse og mestring av sykdom og behandling er sentral. I emnet skal studentene tilegne seg spesifikk og avansert kunnskap innen kreftsykepleie og utvikle sin faglige vurderingsevne.

 • Generell onkologi, diagnostikk, sykdomslære, forebygging og behandling.
 • Kreftsykepleie: Omsorg, behandling og symptomlindring.
 • Etiske vurderinger i kreftsykepleie.
 • Opplevelser og reaksjoner på akutt og alvorlig sykdom.
 • Pasient- og pårørendeerfaringer.
 • Kommunikasjon, krise og mestring.
 • Farmakologi og medikamenthåndtering.
 • Mikrobiologi og hygiene.
 • Klinisk ernæring.
 • Behandlingsforløp
 • Medisinskteknisk utstyr (MTU).


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende læringsutbytter:

Kunnskap

 • Inngående kunnskap om karsinogenese og tumorbiologi. 
 • Avansert kunnskap om årsaker til kreftsykdom, de ulike kreftsykdommer, forebygging, diagnostisering, behandling og oppfølging.
 • Avansert kunnskap om bivirkninger ved sykdom og behandling, samt redegjøre for og begrunne tiltak (smerte, kvalme, aplasi, allergisk reaksjon, anafylaksi, stråleskader, akutt- onkologi og ernæringsproblematikk mm).
 • Inngående kunnskap i farmakologi; medikamentell kreftbehandling og andre relevante medikamenter som benyttes i kreftbehandlingen.
 • Inngående kunnskap om strålebehandling og strålebiologi.
 • Avansert kunnskap om hygieniske forhåndsregler knyttet til cytostatika- og strålebehandling.
 • Avansert kunnskap om infeksjon- og smitteforebygging.
 • Bred kunnskap om opplevelse, reaksjon og mestring av akutt og kritisk sykdom samt sorg og kriseforståelse.
 • Avansert kunnskap i kreftsykepleie knyttet til behandling, forebygging av bivirkninger og oppfølging av pasienter i et behandlingsforløp. 

Ferdighet

 • Kan redegjøre for ulike perspektiv på alvorlig og livstruende sykdom, mestring av sykdom og ny livssituasjon. Analysere og redegjøre for pasient og pårørendes behov for trygghet og omsorg.  
 • Kan eksemplifisere, analysere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til kreftsykdom og behandling.
 • Mestrer medikamentregning og innehar kunnskap i farmakologi slik at medikamenter blir håndtert og administrert på en pasientsikker måte.

 

Generell

 • Kan analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger.
 • Kan anvende og formidle sine kunnskaper og ferdigheter selvstendig.
 • Kan formidle selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.


Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk.

Undervisning

Forelesninger, ferdighetstrening, simulering, gruppearbeid, seminar, og selvstudium.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være bestått for å få adgang til eksamen:

 • Individuell skriftlig test i medikamentregning.
 • Individuell skriftlig test i naturvitenskapelige og medisinske emner. 

Eksamen:

Individuell muntlig skoleeksamen på 60 minutter. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått

Ved ikke-bestått gis det adgang til kontinuasjonseksamen


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SYP-3141