høst 2020
SYP-3500 Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap - 5 stp

Sist endret: 24.02.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved masterprogram i sykepleie og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for masterprogram i sykepleie, studieretningene anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie (ABIO). Det er mulighet for å ta emnet som valgfritt emne for studenter ved studieretning kreftsykepleie på masterprogram i sykepleie. 

Innhold

Emnet behandler medisinske og naturvitenskapelige tema som:

Anatomi, fysiologi, patofysiologi.

 • Fysiologi ved stress og smerte
 • Væske- elektrolyttforstyrrelse
 • Syre/base-regulering og forstyrrelser i alle aldre
 • Respirasjons og sirkulasjons- fysiologi og patofysiologi

Behandling

 • Ulike anestesiteknikker og -former
 • Kirurgi - begreper og prinsipper

Mikrobiologi og infeksjonsmedisin

 • Sykdomsfremkallende mikroorganismer
 • Resistensutvikling
 • Smittevern


Hva lærer du

Etter bestått emne forventes det at studenten har følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Har inngående kunnskap om hvordan kroppens organer og organsystemer fungerer og hvordan patofysiologiske prosesser og sykdomstilstander utvikler seg
 • Har inngående kunnskap om grunnleggende anestesiteknikker og -former og kirurgiske begreper og prinsipper
 • Har inngående kunnskap om mikroorganismer, smittekjeden og resistensutvikling i spesialavdelinger

Ferdigheter

 • Kan gjøre rede for kroppens reguleringsmekanismer, kompensasjonsmekanismer og organsystemers påvirkning på hverandre med hovedvekt på respirasjons- og sirkulasjonssystemer
 • Kan gjøre rede for mikroorganismers levemåte, virulens og smittemåte

Generell kompetanse

 • Analyserer og vurderer ulike pasientsituasjoner ved bruk av kunnskaper og ferdigheter i emnet.
 • Anvender kunnskapen om mikrobiologi og infeksjonsforebygging i arbeidet som spesialsykepleier


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår i hovedsak på norsk, men det kan bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk.

Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.


Undervisning

Forelesninger, seminar, selvstudium, gruppearbeid.

Eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen med varighet på 3 timer. Eksamen vurderes til bestått / ikke bestått.

Hjelpemidler: ingen

Ved ikke bestått gis det adgang til kontinuasjonseksamen. 


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: SYP-3500