høst 2020
TYS-3023 Spesialemne med hospitering i tysk skole - 20 stp

Sist endret: 29.06.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt lektorstudenter 8-13 og kan ikke tas som enkelteme. Det har begrensede plasser. Plasser blir fordelt på bakgrunn av motivasjonsbrev, skriftlig språktest og intervju. For å ta emnet anbefales det å ha gode tyskkunnskaper på B2-nivå. 

Innhold

Emnet er et prosjekt- og forskningsorientert spesialemne knyttet til et lengre opphold (fem uker) på en tyskspråklig skole. Studenten velger tema og framgangsmåte for forskningsprosjektet i samråd med faglærer og den aktuelle skolen.

Man kan også undersøke didaktiske og/eller pedagogiske problemstillinger som for eksempel hvordan den aktuelle skole arbeider med faglig og sosial integrering av ulike elevgrupper (bl.a. i språkundervisningen), eller hvordan elever med tysk som andrespråk undervises. Dersom studenten har engelsk eller et annet språkfag som fag 2 eller har tilstrekkelige språkkunnskaper, vil det være aktuelt å se på hvordan fremmedspråkundervisning organiseres og gjennomføres.

Arbeidet kan eventuelt også fokusere på likheter og ulikheter mellom norsk og tysk skole med den aktuelle skolen som eksempel eller se på skolens rolle i det norske og/eller det tyske samfunnet .

Studenten velger selv egnede metoder og kilder. Det vil i hovedsak være aktuelt å bruke kvalitative undersøkelsesmetoder som deltakende observasjon i klasserommet (at man følger en klasse eller en lærer) eller av møter, eller dybdeintervju av utvalgte intervjupartnere. Aktiv deltakelse i undervisning avtales med skolen.

Første del av emnet er en planleggingsfase med jevnlig undervisning og veiledning. Denne delen tar også for seg forskningsetiske retningslinjer.

I løpet av oppholdet på skolen samles data inn. Studenten  skal føre forskningslogg over relevante hendelser, erfaringer, samtaler, møter og refleksjoner fra arbeidsdagen. Tekstbiter fra forskningsloggen kan også brukes i selve oppgaven. Etter oppholdet følger etterarbeid og innlevering av eksamen. Emnet krever at studenten  arbeider prosjektorientert, er løsningsorientert, aktiv og selvstendig.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • spesialisert innsikt i utvalgt tema for prosjektet
 • gode kunnskap om ulike perspektiver i forhold til utvalgt tema
 • inngående kunnskaper om planlegging og gjennomføring av et avgrenset forskningsprosjekt
 • god innsikt i utvalgte forskningsmetoder
 • kunnskaper om forskningsetiske retningslinjer

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge og gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt i samarbeid med en tyskspråklig skole
 • bruke relevant metoder for å samle inn informasjon og kunnskap (data)
 • analysere innsamlet data på en kritisk og reflektert måte
 • arbeide prosjektorientert, selvstendig, løsningsorientert og innovativt
 • følge forskningsetiske retningslinjer


Undervisnings- og eksamensspråk

Tysk

Undervisning

30 undervisningstimer i form av blokkundervisning før avreise (i tidsrommet august - midten av oktober). Fem ukers opphold i tyskspråklig skole (tidsrom: oktober/november). Nettbasert veiledning i løpet av oppholdet. To timer undervisning etter oppholdet, samt veiledning.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år. 


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • innlevering av prosjektskisse/ arbeidsplan innen uke 38
 • minst én veiledningssamtale i løpet av oppholdet
 • innlevering utkast til semesteroppgave innen uke 48/49 med påfølgende veiledning

Eksamen er todelt. Den består av:

 • Semesteroppgave med individuelt tema. Omfang: ti sider
 • Forskningslogg leveres inn som vedlegg til semesteroppgaven.  

Emnet vurderes med bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: TYS-3023
 • Undersider