høst 2020
MBI-2106 Patologi med histopatologi og cytologi - 12 stp

Sist endret: 22.10.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet går over to semestre på tredje studieår, og avsluttes med eksamen i vårsemesteret.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MBI-2101 Molekylærbiologi, MBI-2102 Hematologi, MBI-2103 Immunologi og transfusjonsmedisin, MBI-2104 Medisinsk mikrobiologi

Innhold

Innhold

Emnet omfatter teori om sykdomslære og praktisk anvendelse av laboratorieanalyser på celler og vev relatert til patologiske tilstander. Hensikten med emnet er å gi basiskunnskaper innen patologi slik at studenten skal ha kunnskap knyttet til sykelige forandringer i celler og vev, og forstå betydningen av korrekt prøvebehandling, samt kunne kvalitetssikre arbeidet og analyser på et patologisk laboratorium. Ihht. Rammeplan for bioingeniørutdanning 2005 er emnet delt i Laboratoriemedisin og Laboratorieteknologi.

Laboratoriemedisin:

Sykdomslære om generelle sykdomsprosesser i kroppen, deriblant arvelige sykdommer, utviklingsdefekter, sirkulasjonsforstyrrelser, respirasjonsforstyrrelser, betennelsesreaksjoner, vekstforstyrrelser, celleforandringer og kreftutvikling. Den kliniske og diagnostiske betydningen av metoder innenfor patologi.

Laboratorieteknologi:

Preparering av celler og vev for histologiske og cytologiske undersøkelser. Mikroskopering av histologiske snitt. Spesialfargeteknikker og -metoder innen histologi. Screening av cytologiske utstryk. Molekylærpatologiske teknikker, elektronmikroskopi og flowcytometri. Kvalitetssikring av laboratoriearbeid, analyser og resultat innenfor patologi.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskap

 • Beskrive generelle sykdomsprosesser og årsak til sykdom på cellenivå og i organsystemer.
 • Beskrive de vanligste sykdomsgrupper og sykdomsbegrep.
 • Redegjøre for analyseprinsipper og teknikker innen patologisk diagnostikk, og for hvordan og hvorfor bruk av disse teknikker kan være til hjelp for å stille en diagnose.
 • Benytte kunnskap om kvalitetsutvikling og intern kontroll innenfor patologi.

Ferdighet

 • Anvende analyseprosedyrer.
 • Lage parafinsnitt, farge og mikroskopere histologiske snitt i tråd med gjeldende prosedyrer.
 • Gjenkjenne normale organer og vev ved mikroskopisk undersøkelse av histologiske snitt.
 • Anvende screeningsteknikk innen cytologi.
 • Sikre og vurdere kvaliteten på laboratorieteknisk arbeid fra prøvetaking til vevspreparat og eventuelle analysesvar foreligger.

Generell kompetanse

 • Vise presisjon og innsikt i analysearbeid som fremmer nøyaktighet og orden, og bidra til sikkerhet.
 • Forstå betydningen av teoretisk kunnskap for å kunne tolke resultatet av ulike analyseprosedyrer.
 • Reflektere over egen arbeids- og læringsprosess.
 • Ha pasienten i sentrum. Respektabel behandling av pasientopplysninger og prøvemateriale. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, demonstrasjon av preparater, intern og ekstern laboratoriepraksis.

Eksamen

Fem timers individuell skriftlig eksamen med bokstavkarakter A-F, der F er ikke-bestått.

Arbeidskrav:

 • Individuell skriftlig innlevering av 2 arbeider (laboratorierapporter). 
 • Godkjent intern og ekstern laboratoriepraksis.
 • Sikkerhetsopplæring i forkant av laboratorieøvelse.

 

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:

Arrangeres for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIOIN-110 Patologi med histopatologi og cytologi 12 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 12
 • Emnekode: MBI-2106