vår 2020
PSY-1608 Profesjonsforberedende emne VI - 15 stp

Sist endret: 21.11.2020

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på profesjonsstudiet i psykologi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Faglig innhold og relevans i studieprogrammet

Emnet er sjette del av et langsgående studieløp på profesjonsstudiet hvor studentene tilegner seg det nødvendige av kunnskaper, selvinnsikt og ferdigheter for å kunne fungere profesjonelt, hensiktsmessig og effektivt som psykologer etter fullført cand. psychol.-eksamen.

Det langsgående studieløpet har fokus på kunnskap og praktisk trening i mellommenneskelig kommunikasjon, formidling og forståelse slik at studentene er rustet til best mulig samarbeid og kontakt med andre fagfolk og klienter.

Emnet har fokus på personlige forutsetninger, kommunikasjon og kliniske ferdigheter i ulike roller psykologisk arbeid forekommer. Det blir organisert undervisning og øvelser/workshop/ferdighetstrening i temaer som veiledning, kursing, konsulentarbeid og terapeutisk samtaler.


Hva lærer du

Kunnskap:

Kunne forklare betydningen av egen utvikling i rollen som psykolog

Kan drive selvstendig endringsarbeid gjennom andre

Ha avansert kunnskap om betydningen allianse og relasjon i ulike roller som psykolog

Ha inngående kunnskap om å arbeide pasientsentrert i terapeutisk arbeid

Ha kunnskap om selvmordsatferd og kunne kjenne til signaler på selvmordsfare.

Ha kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere.

Ferdigheter:

Kan gjennomføre veiledning / konsultasjon av brukere, pasienter og pårørende som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser*

kan analysere og forholde seg kritisk til egne verdier, roller og fungering i møte med brukere og samarbeidspartnere, og søke bistand ved behov

Kunne delta faglig og konstruktivt i gruppediskusjoner der de reflekterer over psykologrollen og personlige forutsetninger drøftes.

Studenten skal kunne gi konstruktive og støttende tilbakemeldinger til hverandre, og vise interesse for å reflektere over tilbakemeldinger.

Kan planlegge kurs over spesifikke temaer til nytte i et samfunnsperspektiv.

Kunne anvende prinsipper for å etablere kontakt i en terapeutisk samtale i tråd med fagetiske normer og forskning på fellesfaktorer i terapi.

Kunne yte førstehjelp ved selvmordsfare.

Kunne reflektere over etiske dilemmaer i fagutøvelsen som psykolog.

Generell kompetanse:

kan kommunisere respektfullt med tanke på andre menneskers integritet, verdighet og autonomi i sin yrkesutøvelse

kan anvende sine psykologiske kunnskaper og ferdigheter for egen selvivaretakelse

kan anvende relevant teknologi i faglig arbeid, og bistå i utviklingen av egnet teknologi både på individ- og systemnivå

Kunne gjennomføre et kurs ved hjelp av begrunnede pedagogiske og teknologiske hjelpemidler

Kunne kommunisere faglige problemstillinger innenfor psykologifaget til andre med annen faglig bakgrunn

Kunne reflektere over hvilke forutsetninger og behov ulike grupper vil ha som mottakere av informasjon, og hvordan ens egen kommunikasjon og presentasjon kan tilpasses dette.

Kunne reflektere over egne holdninger til selvmord


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning og arbeidsform

All undervisning er relevant for studentenes utvikling som kyndige yrkesutøvere.

Studentene forventes å delta i gruppediskusjoner der psykologrollen og personlige forutsetninger drøftes.

Det blir gitt undervisning i forelesning, workshop og ferdighetstrening. For øvrig blir det organisert gruppesamlinger i basisgruppene med fokus på egne utviklingsmål og temaene fra semesteret.


Eksamen

Arbeidskrav

1) All deltakelse i undervisningsaktivitet med 80% oppmøte.

2) Forberedelse til og aktiv deltakelse i forelesninger/workshop/basisgrupper/ferdighetstrening.

3) Lage og gjennomføre et kursopplegg, samt dokumentere dette.

4) Gjennomføre videopptak av rollespill over pasientmøter

5) Godkjent kurs i selvmordsforebygging

Eksamen og vurdering

Hjemmeeksamen. Refleksjonsnotat vurderes til bestått/ ikke bestått. Dette refleksjonsnotatet skal sammenfatte notatene fra de øvrige emnene i profesjonsforberedende.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren ikke godkjent tidlig i det påfølgende semester.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 15
  • Emnekode: PSY-1608
  • Undersider