Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

PSY-1701 Personlighetspsykologi - 10 stp

Sist endret: 09.01.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Profesjonsstudiet i psykologi

Innhold

Emnet gir en innføring i ulike teoretiske perspektiver på personlighet med særlig fokus på personlighetens struktur, dynamikk og utvikling. Videre vil studentene få opplæring i bruk av en personlighetstest.

Emnet er delt inn i to temaer:

1. Personlighetsteori

2. Personlighetskartlegging

Hva lærer du

Kunnskaper

Ved fullført emne skal studenten:

  • kunne definere personlighet
  • redegjøre for sentrale teorier (f. eks. psykodynamiske teorier, trekkteorier og sosial-kognitive teorier), begrep, metoder og forskningsresultater innenfor feltet personlighetspsykologi.

Ferdigheter

Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • drøfte og sammenligne ulike teoretiske perspektiver
  • beskrive og diskutere forskningsresultater innen personlighetspsykologi
  • anvende og tolke en personlighetstest

 

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal studenten:

  • vise forståelse for betydningen av personlighetspsykologien i psykologiens historie
  • vise forståelse for personlighetspsykologien betydning for anvendelsesområder og andre psykologiske fagdisipliner

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Del 1: ca. 7 forelesninger á to timer

Del 2: ca. 4 forelesninger á to timer

Praktiske øvelser

Eksamen

Arbeidskrav: Innlevering av rapport etter en personlighetskartlegging (del 2). Testrapporten vurderes som godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Eksamen: 4 timers skoleeksamen (del 1). Karakterskala A-F benyttes, der F er "ikke-bestått". Det gis kontinuasjonsadgang tidlig i det påfølgende semester ved karakteren F.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 20.03.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan