Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

ARK-1021 Arkeologisk utgravning - 5 stp

Sist endret: 08.05.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Sommerkurs/valgemne. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studentene må melde seg opp til emnet innen den vanlige registreringsfristen, 1. februar.

Emnet forutsetter gode kunnskaper i engelsk.

Det kreves at man har gjennomført ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn og ARK-1014 Hva er arkeologi?

Det er også anbefalt å ha gjennomført emnene ARK-1006 Arkeologisk metode I og ARK-1012 Fra istidsjegere til jordbrukere.

I tillegg må man ha gjennomført og godkjent følgende kurs:

 • HMS-0501 Sikkerhet på laboratoriet, versted, felt og tokt
 • HMS-0502 Førstehjelp lab, verksted, felt og tokt
 • HMS-0503 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Obligatorisk forkunnskapskrav

ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn, ARK-1014 Hva er arkeologi?

Innhold

Mye av arkeologiens data stammer fra utgravninger, hvor man både finner gjenstander, men også rester etter fortidige hus, graver eller andre typer anlegg. Dessuten samles det inn prøver til ulike typer av analyser, som for eksempel datering.  På dette emnet lærer du, gjennom praktisk deltakelse, grunnlaget for de viktigste elementer i gjennomføringen av arkeologisk utgravningsarbeid. Her gjennomgås alle de ulike faser av selve utgravningen fra beslutninger om hvor og hvordan man skal grave til hvordan man skal dokumentere funnene. Det vil bli undervist både i elementær og digital innmåling og dokumentasjon.

Det blir undervist i bl.a.:

 • Opprettelse av koordinatsystem og avsetting av utgravningsfelt
 • Utgravning i felt
 • Registrering av funn i felt/utgravning i 3 dimensjoner.
 • Digital innmåling (totalstasjon og GPS) av funn og strukturer mot databasesystemet Intrasis
 • Fotografering
 • Fototeknikk for 3D-dokumentasjon ved hjelp av fotogrammetri
 • Flatetegning
 • Profiltegning

Anbefalte forkunnskaper

ARK-1006 Arkeologisk metode I, ARK-1012 Fra istidsjegere til jordbrukere

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:  

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

 • kunnskap om ulike metoder for utgravning samt dokumentasjon av funn og strukturer
 • innsikt i hvordan det arkeologiske datamateriale fremskaffes  

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • utføre grunnleggende dokumentasjonsprosedyrer
 • identifisere funn under utgravning
 • fungere som feltassistent i et større team og ha evne til kritisk vurdering av arkeologisk empiri

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.

Undervisning

For å kunne delta på emnet må du i løpet av semesteret ha gjennomført og godkjent følgende kurs:

 • HMS-0501 Sikkerhet på laboratoriet, versted, felt og tokt
 • HMS-0502 Førstehjelp lab, verksted, felt og tokt
 • HMS-0503 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt. 

Emnet gis hver sommer som et to ukers intensivkurs. Man må være forberedt på at kurset kan være lagt til lokaliteter langt fra UiT.

Studentene samles til et intensivt kurs med forelesninger og praktiske øvelser i utgravning, oppmåling, dokumentasjon og funnbehandling.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Gjennomført og godkjent følgende kurs:

 • HMS-0501 Sikkerhet på laboratoriet, versted, felt og tokt
 • HMS-0502 Førstehjelp lab, verksted, felt og tokt
 • HMS-0503 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt. 

Studenten skal i løpet av kurset skrive en feltdagbok på 4-5 sider (1500-1800 ord), hvor det reflekteres over metoder, funn og tolkninger.

All opplæring som omhandler feltkurset er obligatorisk.

Gyldig fravær, for eksempel pga. sykdom, må ikke overstige 2 dager av undervisningen. Studenter som har fravær utover det vil ikke få godkjent emnet.

Eksamen:

Eksamen består av feltdagboken, som må vurderes til godkjent samt lærernes evaluering av studentens arbeid i felt.

Vurderingene som blir gitt er bestått/ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Det er ikke anledning til å kontinuere i emnet.

Eksamensdato

Rapport innlevering 04.09.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ARK-1011 Arkeologi feltkurs. Utgraving 5 stp


Kontakt
1480565_10152155502245831_717184185_n.jpg

Inga Bårdsen Tøllefsen


Studiekonsulent arkeologi
Telefon: +4777646976 inga.bardsen.tollefsen@uit.no

Johan-Eilertsen-Arntzen-6750-RED.jpg

Johan Eilertsen Arntzen


Universitetslektor med ansvar for arkeologisk laboratorium
Telefon: +4777660422 johan.arntzen@uit.no