Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

BVE-1541 Praksis 2: Tiltak og endringsarbeid - 30 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studieprogrammet Bachelor i barnevern, og kan ikke tas som enkeltemne. Praksis er på 17 uker, inkludert for- og etterarbeid.

Innhold

Emnet gir en innføring i klinisk psykologi og traumepsykologi. Studentene skal tilegne seg kunnskaper om psykiske lidelser og utviklingsforstyrrelser hos barn og unge. Dette innebærer også psykisk helsearbeid.

Studentene skal tilegne seg kunnskap om krisehåndtering med særlig vekt på barn og unges reaksjoner i vanskelige situasjoner.

I praksisstudiet skal studenten utføre yrkesrelevant arbeid og motta veiledning på praksisplassen. Studenten skal bli godt kjent med utøvelsen av sosialpedagogisk arbeid med barn og unge og arbeide konkret med sosialpedagogiske utfordringer på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. I det obligatoriske forarbeidet fokuseres det på yrkesetikk, veiledning og kommunikasjon, i tillegg til mål og retningslinjer for praksis.

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten

 • kjenner til praksisstedets formål, oppgaver og sentrale samarbeidsinstanser.
 • kjenner til maktforholdet i profesjonelle relasjoner.
 • har kunnskap om veiledningsteori- og metodikk.
 • kjenner til vanlige psykiske lidelser og utviklingsforstyrrelser.
 • kjenner til vanlige behandlingsformer innen barnepsykologi (både individuelle og relasjonelle tilnærminger).
 • har kunnskap om barns reaksjoner på traumatiske hendelser, med et særskilt fokus på krisehåndtering.

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende sosialpedagogiske metoder og arbeidsmåter i konkrete situasjoner.
 • reflektere faglig og etisk over egen praksis og yrkesrolle.
 • samhandle med barn og voksne på praksisplassen i ulike situasjoner.
 • anvende egne samspills- og kommunikasjonsferdigheter.
 • utarbeide ulike typer dokumenter relatert til praksisplassens oppgaver.
 • evne å motta veiledning og deretter gjøre endringer i forhold til egne holdninger og opptreden.
 • reflektere over egen fremtidige yrkesrolle.
 • identifisere grunnleggende tegn på psykiske lidelser hos barn og unge.

Generell kompetanse

Studenten skal

 • samhandle med ulike etatsnivå og har innsikt i tverrprofesjonelt samarbeid.
 • utøve faglig refleksjoner og vurderinger på bakgrunn av tilgjengelige opplysninger fra rapporter, samtaler og utredninger.
 • handle på bakgrunn av faglig refleksjon i møtet med barn og unge med psykiske lidelser.
 • planlegge, forstå og handle i forhold til barn, unge og familier i kriser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • obligatorisk ferdighetstrening
 • forelesninger
 • selvstudier
 • ulike typer studentaktive læringsformer individuelt og i gruppe
 • skriftlig og muntlig refleksjon

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg eksamen:

 • Arbeidskrav 1: skriftlig innlevering.  Tema: Praksisplassens organisering, mandat, ideologi og tverrprofesjonelt samarbeid.
 • Arbeidskrav 2: skriftlig innlevering.  Tema: refleksjon over egen veiledning i praksis
 • Obligatorisk deltakelse: ferdighetstrening

Eksamen består av:

 • Individuell praksisoppgave.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som ikke bestått. Ved karakter F/ikke bestått på den individuelle praksisoppgaven, tilbys kontinuasjonseksamen i form av bearbeidelse av levert oppgave, slik at studenten kan følge normal studieprogresjon.

Ved stryk på kontinuasjonseksamen må ny praksis avlegges. Nytt forsøk kan først gjøres når neste kull gjennomføre praksis.

Studenten må ha bestått praksisstudiene for å kunne fortsette studiene og gå opp til eksamen, jmf. Forskrift for rammeplan for barnevernspedagogutdanning § 5.

Eksamensdato

Individuell praksisoppgave innlevering 11.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BVE-1341 Praksis 2: Tiltak og endringsarbeid 30 stp
BVE-1041 Praksis 2: Tiltak og endringsarbeid 30 stp