vår 2020
ERG-2540 Bacheloroppgave i ergoterapi - 20 stp

Sist endret: 10.08.2020

Emnetype

Eksamensemnet inngår i bachelorprogrammet i ergoterapi og kan ikke tas som enkeltemne. For å starte på emnet må studenten ha bestått emnet ERG-2511 og foregående eksamener, samt praksis i emnet ERG-2521.

Innhold

I dette emnet skal studentene fordype seg i et avgrenset tema innenfor ergoterapifaget. Studentene kan anvende erfaringer, inspirasjon og evt. innsamlede data fra praksis i emne ERG- 2521 som grunnlag for bacheloroppgaven. Oppgaven skal være relatert til teori og forskning fra ergoterapi/aktivitetsvitenskap og evt. andre fag. Bacheloroppgaven skal ha form som en vitenskapelig oppgave (monografi) eller et manuskript til en fagartikkel og en fagtekst.

Hva lærer du

Generell kompetanse:

1. Anvender grunnleggende IT- ferdigheter til å søke informasjon og kunnskap.

2. Diskuterer relevant og anvendt vitenskapsteori og vitenskapelige metoder.

3. Realiserer etiske prinsipper og normer i eget arbeid.

4. Kritisk vurdere egen og andres fagkunnskap.

 

Kunnskap i ergoterapi:

1. Deltar i fagfordypningsprosjekt relatert til ergoterapi på en strukturert og effektiv måte

2. Fortolker kritisk funn fra aktuell forskning (kvalitativ og/eller kvantitativ) innen ergoterapi / aktivitetsvitenskap og andre relevante fagfelt.

3. Definerer og anvender kjernebegrep i ergoterapi i forskningssammenheng

4. Drøfter faglige, etiske og metodiske problemstillinger knyttet til de tema som velges for fagfordypning.

 

Ferdigheter i ergoterapi:

1. Anvender basisferdigheter fra kunnskapsbasert praksis i ergoterapi.

2. Behersker planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av eget fagfordypningsprosjekt i ergoterapi.

3. Kombinerer vitenskapelige og ergoterapeutiske metoder og teorier i prosjektarbeid.

4. Vurderer andres prosjektarbeid / fagfordypning / forskning og gir konstruktiv kritikk.

5. Utviser en kritisk og reflekterende holdning til ergoterapi og egen framtidig yrkesutøving.

6. Bearbeider og kvalitetssikrer egen fagfordypning slik at studentene når forventet læringsutbytte for eksamensemnet og studiet.

7. Formidler fagkunnskap og eget arbeid på en relevant og forståelig måte.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og/eller engelsk. Ved utveksling av studenter kan også svensk, dansk og engelsk benyttes som undervisnings- og eksamensspråk.

Undervisning

Forelesninger, ferdighetstrening, prosjektseminarer og veiledet selvstudium i form av individuelt eller gruppevis arbeid med skriving av bacheloroppgave i henhold til gitte ergoterapifaglige, vitenskapelige, oppgavetekniske og etiske kriterier.

Eksamen

Arbeidskrav:

1. Prosjektplan med tilhørende seminarer

a. Forsvar av egen plan og opposisjon på medstudenters plan.

b. Prosjektskisse leveres veiledere til godkjenning.

i. Vurdering godkjent/ikke godkjent.

c. Framlegg og tilstedeværelse på prosjektseminarene i eksamensemnet.

2. Opponering og forsvar på bacheloroppgave før innlevering.

 

Eksamen og vurdering:

Eksamensform: Skriftlig hjemmeeksamen individuelt eller gruppe (1-3 studenter) med individuell muntlig eksamen. Den skriftlige bacheloroppgaven har form som monografi på inntil 12.000 ord eller manuskript til fagartikkel på inntil 4000 ord med en utdypende fagtekst på 2000 ord. Samme størrelse individuelt eller gruppe.

Varighet: januar-mai.

Vurdering: Den skriftlige oppgaven (monografi eller manus) vurderes og gis en foreløpig karakter. Skriftlig del av eksamen må være bestått (karakter E eller bedre) før studenten kan framstille seg til muntlig eksamen. Muntlig eksamen vil kunne medføre justering i denne karakteren, slik at endelig karakter settes etter muntlig.

Vurderingsutrykk: Karakter A-F.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: ERG-2540