vår 2020
FLY-2301 RPAS-operasjoner og flyteori II - 10 stp

Sist endret: 09.06.2020

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet omfatter relevant flyteori og regler som gjelder for flyging med ubemannede farkoster under visuelle forhold (VLOS) og ubemannede luftfartøy utenfor synsvidde (BLOS). Dette inkluderer blant annet operasjonelle prosedyrer, flytelefoni, navigasjon, observatørteknikk og vinter- og nattoperasjoner. Emnet gir en videreføring i flyging med ubemannede fixed-wing og multirotor i VLOS og BLOS-operasjoner og en innføring i bruk av bakkestasjoner. Nattoperasjoner inngår også.

Dette emnet vil sammen med FLY-2300 gi kompetanse til å operere under visuelle forhold (VLOS) eller utenfor synsvidde (BLOS).


Anbefalte forkunnskaper

FLY-1300 Grunnleggende operasjoner med ubemannede luftfartøy, FLY-2300 RPAS-operasjoner og flyteori I

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten ...

 • Har en inngående kunnskap om hvordan et ubemannet luftfartøy fungerer.
 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdene.
 • Har inngående kunnskap om meteorologiske utfordringer knyttet til operasjoner, og kunne planlegge i forhold til disse.
 • Har inngående kunnskap om utfordringer knyttet til natt- og vinteroperasjoner med RPAS.
 • Har grunnleggende kompetanse om NOTAM.

Ferdigheter:

Studenten ...

 • Kan ta velbegrunnede avgjørelser fundert i teoretisk kunnskap for god planlegging og sikker gjennomføring av VLOS- og BLOS-operasjoner, med hensyn til værforhold, kalkulasjoner samt operasjonelle og egne begrensinger.
 • Kan manøvrere ubemannede fixed-wing og multirotorer i luftrommet på en sikker måte.
 • Ha grunnleggende ferdigheter i å manøvrere ubemannede multirotorer og fixed-wing i mørket.
 • Har en inngående forståelse i hvordan man navigerer på en sikker måte og hvordan navigasjonshjelpemidler fungerer.

Generell kompetanse:

Studenten ...

 • Skal forstå hvilke sikkerhetsrisikoer som er involvert i VLOS- og BLOS-operasjoner og kunne ta høyde for disse.
 • Kan kommunisere med flyradio og vite når dette bør og må benyttes.
 • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og ved bruk av audiovisuelle verktøy.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning og praktiske øvinger i flyging med fixed-wing-RPA og bruk av bakkestasjoner.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen.

1 gruppinnlevering må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Det gis en bokstavkarakter på en skala fra A til F.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FLY-2301