vår 2020
FSK-2002 Havbruksrett - 10 stp

Sist endret: 24.10.2020

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for akvamedisin. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Innhold

Viktige lover som akvakulturloven av 17. juni 2005, matloven av 19. desember 2003 og dyrevelferdsloven av 19. juni 2009 med forskrifter gjennomgås. I tillegg vil sedvaneretten, grunnleggende juridiske temaer som legalitetsprinsippet, fritt skjønn, saksbehandlingsregler, rettssubjekter, rettsobjekter, regler om dereliksjon (tap av eiendomsrett) ved utsett av akvatiske organismer med mer blir belyst.

Viktige veterinærjuridiske tema iht. veterinærloven av 15. juni 2001, av særlig betydning for forebyggende, kontrollerende og godkjennende fiskehelseoppgaver, og regler om reseptrett og medisinering gjennomgås.


Hva lærer du

Kunnskaper: Kandidaten

  • har kunnskap om regelverket tilknyttet norsk matvareproduksjon med særlig henblikk på akvakulturnæringen
  • har forståelse for rettsreglers betydning i administrasjonen av matforvaltningen¿ og særlig betydningen av gode rutiner for bedret matvaresikkerhet

Ferdigheter: Kandidaten

  • har en teoretisk forståelse for lovverket innen akvamedisin og fiskehelse

Generell kompetanse: Kandidaten

  • kvalifiserer for arbeid innen forvaltning (Mattilsynet og Fiskeridirektoratet, evt. departementene for fiskeri og landbruk)

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Eksamen

Semesteroppgave (teller 40%) og muntlig eksamen (teller 60%). Bokstavkarakterer: A-F, hvor F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kun kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått muntlig eksamen på siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Semesteroppgaven må være bestått ved ordinær eksamen og inngår også i karakterberegningen etter muntlig kontinuasjonseksamen.

Ved en ny ordinær eksamen må alle deler tas på nytt.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

FH-102 Havbruksorganisasjon og havbruksrett 10 stp
FSK-2007 Juss i fiskeri- og havbruk, innføring i juridiske metoder 2 stp
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: FSK-2002