Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

FYS-1002 Elektromagnetisme - 10 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Innhold

Emnet gir en generell introduksjon til elektriske og magnetiske fenomener der følgende temaer behandles: Elektrostatiske felt og potensiale, kondensator og kapasitans, dielektriske materialer, elektriske strøm og konduktivitet, Kirchhoffs lover, magnetiske felt, magnetiske materialer, Faradays lov, induksjon, impedanser og Maxwells likninger.

Anbefalte forkunnskaper

FYS-0100 Generell fysikk, MAT-1003 Kalkulus 3

Hva lærer du

Kunnskaper - Studenten kan:

 • forstå elektriske og magnetiske fenomener i naturen
 • beskrive elektriske og magnetiske felter i rommet gjennom bruk av abstrakte begreper som feltlinjer, ekvipotensialflater og flukser
 • forstå hvordan elektriske og magnetiske fenomener vekselvirker gjennom induksjon og elektromagnetiske bølger
 • oppnå økt geometrisk forståelse av elektriske og magnetiske felter gjennom bruk av simuleringer og datavisualiseringer

Ferdigheter - Studenten kan:

 • løse grunnleggende elektriske og magnetiske problemstillinger
 • overføre elektromagnetiske likninger mellom integral- og differensialform
 • løse differensiallikninger der passive komponenter som kondensator, resistans og spole inngår
 • omregne passive komponenter til impedanser og bruke regneregler for disse til å løse vekselstrømkretser
 • lage dataprogrammer som løser elektromagnetiske problemer numerisk

Generell kompetanse - Studenten kan:

 • anvende faglig kunnskapsnivå til å ta videregående emner i fysikk
 • forstå viktigheten av emnet i moderne anvendelser innenfor optikk, radar, kommunikasjon og nanoteknologi

Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen kan være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 50 timer Øvelser: 30 timer

Eksamen

En skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100 %.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F.

Kontinuasjonseksamen (§ 22): Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet.

Utsatt eksamen (§§ 17 og 21): Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Se angitte paragrafer i Forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet for mer informasjon.

Arbeidskrav: Tilgang til eksamen krever inntil 4 godkjente obligatoriske oppgaver. Tidligere godkjent arbeidskrav gir tilgang til eksamen.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen for skoleeksamen utlevering 05.06.2020 innlevering 05.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FYS-112 Elektromagnetisme 10 stp