vår 2020
IDR-3920 Vitenskapsteori og metode 2 - 15 stp

Sist endret: 28.10.2020

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Søkerkode 9371.

Bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 90 studiepoeng idrett, friluftsliv eller kroppsøving kvalifiserer til opptak. Studenter med 60 studiepoeng kroppsøving som i tillegg har 30 studiepoeng innen idrett, friluftsliv eller kroppsøving kan også søke opptak til emnet.

For opptak til emner på master i idrettsvitenskap kreves det at gjennomsnittskarakter i faglig fordypning i bachelorgraden (90 sp.) må være C (eller 2,7) eller bedre


Opptakskrav

Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 90 studiepoeng idrett, friluftsliv eller kroppsøving kvalifiserer til opptak. Studenter med 60 studiepoeng kroppsøving som i tillegg har 30 studiepoeng innen idrett, friluftsliv eller kroppsøving kan også søke opptak til emnet.

For opptak til emner på master i idrettsvitenskap kreves det at gjennomsnittskarakter i faglig fordypning i bachelorgraden (90 sp.) må være C (eller 2,7) eller bedre


Innhold

 • Samfunnsvitenskapelige tilnærmingsmåter.
 • Kvantitative metoder.
 • Kvalitative metoder.
 • Bruk av dataprogram for statistikk og referansebruk.
 • Fra forskningsskisse til eget masterprosjekt.


Hva lærer du

Kunnskaper

 • Vurdere kritisk egen forskning innen temaområdet, på det nivå som arbeidet med en masteroppgave krever.
 • Redegjøre for kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.
 • Vurdere idrettsvitenskapelige arbeider.

 

Ferdigheter

 • Anvende relevante tilnærmingsmåter, metoder og teknikker som er aktuelle for å skrive en masteroppgave.
 • Utarbeide en prosjektbeskrivelse for masterarbeidet.
 • Planlegge et forskningsprosjekt.
 • Anvende og tolke statistiske analyser.
 • Anvende vitenskapelige metoder.
 • Skrive en vitenskapelig forskningsrapport.

 

Generell kompetanse

 • Analysere og kommentere forskningsrapporter.
 • Anvende eget FoU arbeid innen fagområdet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe undervisning kan foregå på engelsk.

Undervisning

Undervisningen består hovedsakelig av seminar og kollokviearbeid, hvor generell metodekunnskap relateres og konkretiseres til arbeidet med eget masterprosjekt. Det forventes at studentene jobber om lag 375 timer med læringsaktivitetene innen dette emnet for å oppnå læringsutbyttet

Eksamen

Arbeidskrav:

Studenten skal presentere en selvvalgt problemstilling, redegjøre for relevante teorier og skissere aktuelle metodiske tilnærminger i en prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelsen vurderes til godkjent/ikke godkjent og må være godkjent for at studenten kan framstille seg til muntlig eksamen.

Eksamen:

Muntlig eksamen med varighet på ca 45 minutter med utgangspunkt i egen, godkjent prosjektbeskrivelse. Studentene får fem minutter i starten av eksamen til å presentere sitt masterprosjekt. Etter denne fortsetter muntlig eksaminasjon der studenten blir prøvd i metodisk kunnskap.

Det benyttes bokstavkarakter, gradert fra A til F hvor kravet til bestått er E eller bedre.

Det gis kontinuasjonsadgang/utsatt prøve for studenter som ikke har bestått/har gyldig sykefravær ved siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: IDR-3920
 • Undersider