vår 2020
PED-3055F Forskningsmetode og vitenskapsteori - 20 stp

Sist endret: 04.03.2020

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet er for studenter på master i spesialpedagogikk, master i logopedi, master i fagdidaktikk og erfaringsbasert master i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren. Emnet kan tas som enkeltemne.  

Opptakskrav

Jf opptakskrav i master i spesialpedagogikk, master i fagdidaktikk eller master i logopedi.

Opptakskode: 9371.


Obligatorisk forkunnskapskrav

SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode

Innhold

Emnet består av vitenskapsteori, kvalitativ metode og kvantitativ metode. Metodeundervisningen vil omhandle planlegging, gjennomføring og vurdering av kvalitative og kvantitative forskningsundersøkelser. Det legges vekt på: Ulike forskningstradisjoner, design av forskningsundersøkelser, ulike metoder for innhenting av data (for eksempel observasjon, intervju, feltarbeid og survey), analyse av data, samt vurdering knyttet til validitet og reliabilitet i forskning.

Undervisningen i vitenskapsteori vil formidle kunnskap om hovedretningene innenfor vitenskapsfilosofien: positivisme/empirisme, hermeneutikk, kritisk realisme og sosialkonstruktivisme og hvilke premisser og utfordringer disse vitenskapsteoretiske retningene innebærer for forskningen. Det vil også bli undervist om forholdet mellom praktisk og teoretisk kunnskap og hvilke konsekvenser dette skillet har for synet på forholdet mellom forskningsbasert kunnskap og praktisk yrkesutøvelse.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal ha:

 • Kunnskap om hovedretningene innenfor samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi.
 • Innsikt i skillet mellom ulike typer kunnskapsformer.
 • Kunnskap om ulike kvalitative forskningstradisjoner, forskningsdesign og metoder.
 • Kunnskap om bruk av kvantitative metoder; kvantitative metoders teoretiske fundament, elementære statistiske prosedyrer, samt hvordan kvantitative metoder anvendes i praktisk empirisk forskning.
 • Innsikt i forskningsetiske problemstillinger.
 • Kunnskap om prosedyrer for melding av forskningsprosjekter til Personvernombudet.

Ferdigheter:

Studenten skal:

 • Kjenne til praktiske framgangsmåter for å gjennomføre kvantitative og kvalitative studier.
 • Kunne anvende ulike metoder for innhenting av kvantitative og kvalitative data.
 • Kunne anvende ulike tilnærminger for analyse av kvantitative og kvalitative data.
 • Ha tilegnet seg ferdigheter i statistikk; kunne anvende sentrale begreper, vanlige deskriptive mål, generalisering av resultater, prinsippet for statistisk test.
 • Kunne lese og forstå forskningslitteratur.
 • Kunne identifisere vitenskapsteoretiske premisser i foreliggende forskningsarbeider.

Kompetanse:

Studenten skal kunne:

 • Designe og gjennomføre en forskningsundersøkelse på selvstendig grunnlag (for eksempel et eget mastergradsprosjekt).
 • Vurdere forskningsprosesser og publikasjoner på en faglig reflektert måte.
 • Reflektere over etiske problemstillinger på alle stadier i forskningsprosessen.
 • Reflektere over vitenskapsteoretiske premisser i egen forskning.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet organiseres samlingsbasert over ett semester. Det totale undervisningsomfanget er på rundt 80 timer, fordelt på forelesninger og seminarer med praktiske øvelser.

 

Forkurs

For de studentene som må gjennomføre forkurs i statistikk og metode vil undervisningsomfang være på om lag 15 timer fordelt på forelesning og seminar/studentarbeid. Studentene skal etter gjennomført forkurs forstå hva statistikkfaget kan hjelpe oss med og ha kunnskap og ferdigheter knyttet til grunnleggende deskriptiv statistikk som gjennomsnitt, empirisk standardavvik, median og kvantiler. De skal lære hvordan en kan sammenligne resultater fra to grupper, kjenne til og kunne ta i bruk begreper som populasjon og utvalg, konfidensintervall, statistisk signifikans og normalfordeling og kjenne til noen tester som brukes i statistisk analyse.

På slutten av forkurset vil studentene gjennomføre en test som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgaven må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

 • 80 % obligatorisk frammøte på undervisningen, både på forelesninger og seminar.
 • Innlevering av 1. utkast til forskningsdesign/prosjektskisse for masteroppgaven med begrunnet valg av metode. Omfang 4 sider/1500-2000 ord.
 • Muntlig presentasjon av forskningsdesign/prosjektskisse på seminar. Omfang ca 15-20 min pluss respons fra faglærer og medstudenter.
 • Oppfylt forkunnskapskrav i metode, enten ved forkurs i statistikk og metode eller ved gjennomført metodeemne tilsvarende SVF-1050.

 

Eksamen består av:

 • Innlevering av hjemmeoppgave som skal være en forskningsdesign/prosjektskisse med begrunnet valg av metode.Omfang 8 sider/3000-4000 ord.

Ved bedømming av eksamen benyttes karakterskalaen A-F hvor F er ikke-bestått

Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Arbeidene kan fremlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

PED-3054 Vitenskapsteori og forskningsmetode 20 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: PED-3055F