Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

RUS-2040 Språklig fordypning: Strukturen i russisk - 10 stp

Sist endret: 19.05.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieretning russisk på bachelorgradsnivå. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Obligatorisk forkunnskapskrav

RUS-1025 Russisk grammatikk og tekstarbeid

Innhold

Emnet gir en systematisk innføring i sentrale emner fra russisk språkvitenskap med hovedvekt på moderne russisk fonologi (lydlære), morfologi (ordbøyning og orddannelse) og syntaks (setningsbygning). Emnet omfatter også en kort introduksjon til russisk språkhistorie.

Anbefalte forkunnskaper

RUS-1040 Russisk grammatikk

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studentene har grundige kunnskaper om:

  •     russisk lydlære
  •     ordbøyning
  •     orddannelse
  •     setningsbygning

Ferdigheter:

Studentene har:

  • oppøvd ferdigheter i grammatisk analyse. Samtidig har de fått trening i akademisk skriving

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og russisk.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger/seminar, samt jevnlige grammatiske øvelser som studentene arbeider med på egen hånd. Undervisningsopplegget er til en viss grad internettstøttet. Pensumlitteraturen leses på skandinavisk, engelsk og/eller russisk.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen.

  • En hjemmeoppgave på maksimum 10 sider over et selvvalgt emne i tilknytning til pensum. Emnet skal godkjennes av faglærer.
  • 70 % av de ukentlige arbeidsoppgavene må innleveres og bestås
  • 70 % oppmøte på undervisningen.

Eksamen består av:

  • en 3-timers skoleeksamen.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 13.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

RUSS-212 Russisk grammatikk, fonologi og språkhistorie 10 stp
RUS-2041 Språklig fordypning: Strukturen i russisk for språk og økonomi 10 stp


Kontakt
Tore Nesset

Nesset, Tore


Professor russisk språkvitenskap
Telefon: +4777645633 tore.nesset@uit.no

TorhildSkill

Torhild Skillingstad


Studiekonsulent for nordisk, russisk, russlandsstudier og tysk
Telefon: +4777644227 tsk045@post.uit.no