Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

SPH106 Legemiddelregning og farmakologi - 2 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Harstad.

Innhold

 • Farmakodynamikk
 • Farmakokinetikk
 • Hvordan de enkelte organer uttrykker bivirkninger
 • Farmakokinetiske og farmakodynamiske interaksjoner
 • Medikamentregning:
  • Omregning mellom de ulike størrelsene innenfor gram- og volumsystemet
  • Regning med utgangspunkt i forholdet mellom dose, mengde legemiddelenheter og styrke på legemiddelet
  • Regning i forhold til infusjonshastighet og omregning mellom dråper og ml
  • Regning med masseprosent og masse-/volumprosent

Hva lærer du

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål:

 • Ha kunnskaper om generell farmakologi
 • Ha kunnskap om de vanligste tilførselsveier for legemidler
 • Ha kunnskap om hvordan legemidler absorberes, distribueres og elimineres
 • Ha kjennskap til inndeling av bivirkninger, interaksjoner og kontraindikasjoner

Ferdighetsmål:

 • Kunne utføre og kvalitetssikre medikamentregning
 • Kunne utføre relevante observasjoner i tilknytning til medisinering 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, gruppearbeid, casestudier, presentasjon. Det tilbys en frivillig prøvetest i forkant av passeringsprøven.

Eksamen

Arbeidskrav

SPH/SPD106 OBL-IND: Arbeidskrav individuelt. 

Arbeidskrav må være godkjent før fremstilling til vurdering

Vurdering

Individuell skriftlig skoleeksamen i medikamentregning over 3 timer. Vurderes til bestått eller ikke bestått. Besvarelsen må være feilfri for å få bestått. 

Eksamensdato

Legemiddelregning og farmakologi - skoleeksamen 25.02.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan