vår 2020
SSO-1022 Samhandling og læring i praksis. Praksis 1 - 15 stp

Sist endret: 18.09.2020

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studieprogrammet Bachelor i sosialt arbeid. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Praksis varer i 6 uker inkludert for- og etterarbeid. 

Innhold

Emnet fokuserer på ulike verdioppfatninger, menneskesyn og livssyn, som for eksempel tverrkulturell kommunikasjon og kommunikasjon med brukere. Studentene får kunnskap om samhandling, makt og konfliktperspektivet i forhold til møter mellom brukere og profesjonelle yrkesutøvere.

Deler av emnet er praksisstudiet der studentene får erfaring i form av direkte kontakt med ulike organisasjoner og brukere. Studentene får innføring i fremtidig yrkesutøvelse og blir kjent med yrkesetikkens betydning for praksis og ulike etiske dilemmaer. Praksisstudiet legger til rette for at studentene gjennom erfaringer kan bevisstgjøres på egne ressurser i samhandling med ulike brukere, organisasjoner og deres samarbeidspartnere. 


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten kjenner til

 • ulike etiske teorier og verdioppfatning.
 • kommunikasjonens betydning i profesjonell samhandling som makt og konfliktperspektivet.
 • tverrkulturell kommunikasjon og samhandling.
 • praksisstedets formål, oppgaver og sentrale samarbeidsinstanser.
 • digitale verktøy som metode i samhandling med ulike brukergrupper.

Ferdigheter

Studenten kan

 • samhandle med ulike brukergrupper i ulike situasjoner.
 • reflektere over sammenhengen mellom teori og praksis og knytte egen rolle inn i en profesjonell samhandling.
 • identifisere og reflektere med utgangspunkt i yrkesetisk grunnlagsdokument.

Generell kompetanse

Studenten skal

 • kunne identifisere egne samspills- og kommunikasjonsferdigheter, og bruke disse i samspill med ulike brukere
 • ha innsyn i tverrprofesjonelt samarbeid.
 • ha forståelse for betydningen av egen utvikling av personlig og faglig kompetanse.
 • kunne se sammenhenger mellom ulike teoretiske vinklinger og praksis.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • obligatorisk ferdighetstrening
 • forelesninger
 • selvstudier
 • ulike typer studentaktive læringsformer individuelt og i gruppe
 • skriftlig og muntlig refleksjon

Etterarbeidet etter praksis er en obligatorisk systematisk oppsummering av studentens erfaringer. Studentene skal benytte digitale verktøy i sin erfaringsutveksling


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Skritflig arbeidskrav i gruppe. Vurderes som godkjent/ ikke-godkjent.
 • Obligatorisk deltakelse: ferdighetstrening. 

Inkludert og i forlengelsen av ferdighetstreningen, skal studentene beskrive egne erfaringer og reflektere over hvilken betydning kommunikasjon og samhandling har i møte med ulike brukere. 

Studenten må ha bestått praksisstudiene for å kunne fortsette studiene og gå opp til eksamen jmf Forskrift for rammeplan for sosialt arbeid §5.

Eksamen består av:

 • Individuell praksisoppgave. 

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Ved stryk på kontinuasjonseksamen må ny praksis avlegges. Nytt forsøk kan først gjøres når neste kull gjennomfører praksis.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

SSO-1322 Samhandling og læring i praksis. Praksis 1 15 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SSO-1022