vår 2020

SSO-1022 Samhandling og læring i praksis. Praksis 1 - 15 stp

Sist endret: 09.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Alta |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studieprogrammet Bachelor i sosialt arbeid. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Praksis varer i 6 uker inkludert for- og etterarbeid. 

Innhold

Emnet fokuserer på ulike verdioppfatninger, menneskesyn og livssyn, som for eksempel tverrkulturell kommunikasjon og kommunikasjon med brukere. Studentene får kunnskap om samhandling, makt og konfliktperspektivet i forhold til møter mellom brukere og profesjonelle yrkesutøvere.

Deler av emnet er praksisstudiet der studentene får erfaring i form av direkte kontakt med ulike organisasjoner og brukere. Studentene får innføring i fremtidig yrkesutøvelse og blir kjent med yrkesetikkens betydning for praksis og ulike etiske dilemmaer. Praksisstudiet legger til rette for at studentene gjennom erfaringer kan bevisstgjøres på egne ressurser i samhandling med ulike brukere, organisasjoner og deres samarbeidspartnere. 

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten kjenner til

 • ulike etiske teorier og verdioppfatning.
 • kommunikasjonens betydning i profesjonell samhandling som makt og konfliktperspektivet.
 • tverrkulturell kommunikasjon og samhandling.
 • praksisstedets formål, oppgaver og sentrale samarbeidsinstanser.
 • digitale verktøy som metode i samhandling med ulike brukergrupper.

Ferdigheter

Studenten kan

 • samhandle med ulike brukergrupper i ulike situasjoner.
 • reflektere over sammenhengen mellom teori og praksis og knytte egen rolle inn i en profesjonell samhandling.
 • identifisere og reflektere med utgangspunkt i yrkesetisk grunnlagsdokument.

Generell kompetanse

Studenten skal

 • kunne identifisere egne samspills- og kommunikasjonsferdigheter, og bruke disse i samspill med ulike brukere
 • ha innsyn i tverrprofesjonelt samarbeid.
 • ha forståelse for betydningen av egen utvikling av personlig og faglig kompetanse.
 • kunne se sammenhenger mellom ulike teoretiske vinklinger og praksis.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • obligatorisk ferdighetstrening
 • forelesninger
 • selvstudier
 • ulike typer studentaktive læringsformer individuelt og i gruppe
 • skriftlig og muntlig refleksjon

Etterarbeidet etter praksis er en obligatorisk systematisk oppsummering av studentens erfaringer. Studentene skal benytte digitale verktøy i sin erfaringsutveksling

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Skritflig arbeidskrav i gruppe. Vurderes som godkjent/ ikke-godkjent.
 • Obligatorisk deltakelse: ferdighetstrening. 

Inkludert og i forlengelsen av ferdighetstreningen, skal studentene beskrive egne erfaringer og reflektere over hvilken betydning kommunikasjon og samhandling har i møte med ulike brukere. 

Studenten må ha bestått praksisstudiene for å kunne fortsette studiene og gå opp til eksamen jmf Forskrift for rammeplan for sosialt arbeid §5.

Eksamen består av:

 • Individuell praksisoppgave. 

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Ved stryk på kontinuasjonseksamen må ny praksis avlegges. Nytt forsøk kan først gjøres når neste kull gjennomfører praksis.

Eksamensdato

Individuell praksisoppgave innlevering 11.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SSO-1322 Samhandling og læring i praksis. Praksis 1 15 stp