vår 2020
SSO-1041 Tiltaks- og endringsarbeid i praksis. Praksis 2 - 30 stp

Sist endret: 18.09.2020

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studieprogrammet Bachelor i sosialt arbeid. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Praksis varer i 17 uker inkludert for- og etterarbeid. 

Innhold

Emnet gir en innføring i klinisk psykologi og psykisk helsearbeid i tillegg til innføring i begreper og forståelse for vanlig psykiske lidelser som rammer ulike personer. Emnet fokuserer på individuelle og relasjonelle tilnærminger. I praksisstudiet skal studenten utføre yrkesrelevant arbeid og motta veiledning på praksisplassen. Studenten skal bli godt kjent med utøvelsen av sosialt arbeid på individ-, gruppe- og samfunns nivå. I det obligatoriske forarbeidet fokuseres det på yrkesetikk, veiledning og kommunikasjon, i tillegg til mål og retningslinjer for praksis.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

 • praksisstedet formål, oppgaver og sentrale samarbeidsinstanser.
 • maktforholdet i profesjonelle relasjoner.
 • veiledningsteori- og metodikk.
 • vanlige psykiske lidelser og utviklingsforstyrrelser.
 • vanlige individuelle og relasjonelle behandlingsformer innen psykisk helsearbeid.
 • reaksjoner på traumatiske hendelse, med et særskilt fokus på krisehåndtering på mikro, meso og makro nivå.

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende sosialt arbeids metoder og arbeidsmåter i konkrete situasjoner.
 • reflektere faglig og etisk over egen praksis og yrkesrolle.
 • samhandle med ulike brukergrupper og praksisplassen i ulike situasjoner.
 • anvende egne samspills- og kommunikasjonsferdigheter.
 • utarbeide ulike typer dokumenter relatert til praksisplassens oppgaver.
 • motta veiledning og deretter gjøre endringer i forhold til egne holdninger og opptreden.
 • reflektere over egen fremtidige yrkesrolle.
 • kan identifisere grunnleggende tegn på psykiske lidelser hos barn og voksne.

Generell kompetanse

Studenten kan

 • samhandle med ulike etatsnivå og har innsikt i tverrprofesjonelt samarbeid.
 • utøve faglig refleksjoner og vurderinger på bakgrunn av tilgjengelige opplysninger fra rapporter, samtaler og utredninger.
 • kan planlegge, forstå og handle med bakgrunn i faglig refleksjon i møtet med ulike brukergrupper og mennesker i krise.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • obligatorisk ferdighetstrening
 • forelesninger
 • selvstudier
 • ulike typer studentaktive læringsformer individuelt og i gruppe
 • skriftlig og muntlig refleksjon


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Arbeidskrav 1: skriftlig innlevering Tema: Praksisplassens organisering, mandat, ideologi og tverrprofesjonelt samarbeid. Vurderes som godkjent/ ikke-godkjent.
 • Arbeidskrav 2: skriftlig innlevering Tema: refleksjon over egen veiledning i praksis. Vurderes som godkjent/ ikke-godkjent.

Eksamen består av:

 • Individuell praksisoppgave.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som ikke bestått. Kontinuasjonseksamen Ved karakter F/ikke bestått på den individuelle praksisoppgaven, tilbys kontinuasjonseksamen i form av bearbeidelse av levert oppgave, slik at studenten kan følge normal studieprogresjon. Ved stryk på kontinuasjonseksamen må ny praksis avlegges. Nytt forsøk kan først gjøres når neste kull gjennomfører praksis.

Studenten må ha bestått praksisstudiene for å kunne fortsette studiene og gå opp til eksamen, jmf. Forskrift for rammeplan for sosialt arbeid § 5.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

SSO-1341 Tiltaks- og endringsarbeid i praksis. Praksis 2 30 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: SSO-1041