Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

STV-2011 Amerikansk politikk - 10 stp

Sist endret: 08.04.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember ettersom emnet tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan velges som del av 2000-nivået i bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap. Det passer også som støtteemne for andre samfunnsfag, jus, fiskerifag og humanistiske fag. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Forkunnskaper tilsvarende emnet STV-1005 anbefales.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Emnet er delt i tre overlappende deler. Den første presenterer den institusjonelle ordningen i USA som helhet med vekt på funksjonsdelingen og forholdet mellom det føderale og det delstatlige nivået. Tilsvarende presenteres sentrale politisk-institusjonelle aktører og deres innbyrdes forhold. Andre del omhandler innholdet i de politiske prosessene, partisystemet, president-embetets funksjoner, og det som kalles 'checks and balances' mellom statsmaktene. Tredje del tar for seg USAs utenrikspolitikk, inkludert sikkerhets- og forsvarspolitikken, med vekt på utviklingslinjene over tid. Koblingen mellom utenrikspolitikk og amerikanske forskningsmiljøer fokuseres særskilt. Til den tredje delen hører også temaet 'american exceptionalism'.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

  • den politiske og administrative oppbygningen av det amerikanske politiske systemet med vekt på formelle institusjoner
  • de viktigste innenrikspolitiske prosessene
  • amerikansk utenrikspolitikk i bred forstand
  • sentrale utviklingstrekk over tid både innenrikspolitisk og utenrikspolitisk

Ferdigheter

Studenten kan:

  • arbeide selvstendig med problemdrøfting på grunnlag av faglige kunnskaper om amerikansk politikk og dennes historiske bakgrunn
  • forstå og være i stand til å vurdere ulike trekk ved amerikansk innenrikspolitikk og tilsvarende med hensyn til USAs internasjonale opptreden

 

Kompetanse

  • være i stand til å diskutere problemstillinger, analyser og konklusjoner vedrørende amerikansk politikk både i faglig sammenheng og i den bredere offentlighet
  • kunne videreutvikle egne kunnskaper og ferdigheter med sikte på ytterligere spesialisering innen amerikansk politikk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å få avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Det gis 20 timer undervisning. Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden fastsatt av programstyret.

Eksamen

Eksamen består av:

  • en hjemmeeksamen over oppgitt tema med skrivefrist en uke, skrives individuelt (omfang ca. 2000 ord) eller av to studenter sammen (omfang ca. 3000 ord)
  • en 3-timers individuell skriftlig skoleeksamen

Eksamen vurderes med bokstavkarakterer A-F, der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen for dette emnet er 15.august.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 06.05.2020
Hjemmeeksamen utlevering 20.02.2020 innlevering 27.02.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
HSL-ISS-Tor-Christian-Dahl-Eriksen-512x640-.jpg

Tor Christian Dahl-Eriksen


Førstelektor, statsvitenskap
Telefon: +4777646547 tor.dahl-eriksen@uit.no

Catrine.jpg

Catrine Stenvold Øien


Førstekonsulent
Telefon: +4777646300 catrine.stenvold.oien@uit.no