vår 2020
SVF-1204 Organisasjon og sikkerhet - 10 stp

Sist endret: 25.11.2020

Søknadsfrist

1. juni for opptak til høstsemesteret og 1. desember for opptak til vårsemesteret.

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Innhold

Emnet vil først fokusere på ulike organisasjonsteoretiske perspektiv. Det blir lagt vekt på hvordan organisasjoners strukturmessige og aktørmessige faktorer medvirker til å forme individuell og organisatorisk atferd. Videre vil emnet fokusere påhvordan arbeidsorganisasjoner jobber for å ivareta sikkerheten i.

Emnet vil bl.a. belyse følgende tema:

 • Ulike organisasjonsteoretiske perspektiv
 • Ulike tilnærminger til å måle og beskrive sikkerhet i organisasjoner.


Hva lærer du

Kunnskap:

 • Kandidaten har opparbeidet forståelse for ulike tilnærminger til å analysere organisasjoner.
 • Kandidaten har opparbeidet kunnskap om ulike modeller for organisasjoner oppbygning og funksjon
 • Kandidaten har opparbeidet seg en grunnleggende forståelse for hvordan organisasjoner jobber for å maple og beskrive sikkerhet.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan vurdere organisasjoners opp bygning og funksjon med referanse til teori.
 • Kandidaten kan vurdere styrker og svakheter ved ulike perspektiver på sikkerhet i organisasjoner.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten har forståelse for organisasjonsprosesser
 • Kandidaten kan organisere og presentere gruppearbeid

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

44 timer forelesninger, 16 timer seminar/øvinger.

Emnet kan blir undervist på engelsk.


Eksamen

5 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A-F.

For å få adgang til eksamen kreves det at 75% av arbeidskravet - som består av obligatoriske innleveringer og deltakelse på seminarene - må være godkjent.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

SS131 Offentlig organisering og styring 10 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SVF-1204