vår 2020
SVF-1205 Risiko, samfunn og infrastruktur. - 10 stp

Sist endret: 28.04.2020

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Rammen for emnet er samfunnsfaglig teori om risiko og risikosamfunnet. Det gis en grunnleggende innføring i begrepene risiko og samfunnssikkerhet. Teorier om ulike perspektiver på risiko, risikopersepsjon og myndigheters styring av risiko er sentralt. I et globalt perspektiv ser vi på risikosamfunnet og hvilken betydning det kan ha nasjonalt. Videre studeres robusthet og sårbarhet i samfunnets infrastruktur både nasjonalt og internasjonalt..

Hva lærer du

Kunnskap: Kandidaten skal ha kunnskap om hvordan myndighetene på ulike nivå definerer og forvalter risiko og hvilke verdier og prioriteringer som ligger til grunn for myndighetenes sikkerhetsarbeid nasjonalt. Studenten skal ha kunnskap om hvordan utfordringer i risikosamfunnet globalt kan ha ringvirkninger lokalt. Videre skal kandidaten ha kunnskap om sårbare og robuste elementer i infrastruktur i ulike sektorer.

Ferdigheter: Kandidaten skal kunne anvende kunnskap om ulike tilnærminger til risiko i forbindelse med sikkerhetsarbeid knyttet til viktige samfunnsfunksjoner og infrastruktur.

Generell kompetanse: Kandidaten skal kunne kople en analytisk tilnærming til risiko med praktisk sikkerhets- og forebyggende arbeid og kunne forstå de grunnleggende forutsetningene for sårbarhet og robusthet i et samfunn. Kandidaten vil også ha opplæring i å søke i databaser og lage referansesystem, for å ha et godt grunnlag i arbeidet med studiene.  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

24 timer forelesninger, 24 timer obligatorisk gruppearbeid i form av fire øvingsoppgaver. Det vil bli gitt studentassistert veiledning. Det vil i tillegg være 6 timer obligatorisk bibliotekkurs.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen. Det gis bokstavkarakter A - F

Gruppeoppgave må være godkjent for å få adgang til eksamen. 4 obligatoriske oppgaver hvor av 3 må være godkjent. Obligatorisk bibliotekkurs.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

SS120 Risikosamfunnet og samfunnets infrastruktur 10 stp
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SVF-1205