vår 2020
SVF-2120 Bacheloroppgave - 20 stp

Sist endret: 19.05.2020

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode

Innhold

Bacheloroppgaven utgjør den avsluttende delen av bachelorutdanningen, der studentene benytter de kunnskapene de har ervervet gjennom studiet

Hva lærer du

Kunnskap: ¿ Kandidaten kjenner til relevante metoder og arbeidsmåter innenfor forsknings- og utviklingsarbeid ¿ Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer Ferdigheter: ¿ Kandidaten kan planlegge, gjennomføre og presentere (muntlig og skriftlig) et større selvstendig arbeid innenfor ett eller flere av studieretningens fagområder. ¿ Kandidaten kan anvende relevante metodeverktøy. Generell kompetanse: ¿ Kandidaten kan integrere tidligere ervervede kunnskaper og tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Bacheloroppgaven skrives i grupper på 2 - 4 studenter. Det gis veiledning på oppgaven.

Eksamen

Vurdering skjer på bakgrunn av Bacheloroppgave, muntlig gruppepresentasjon og individuell eksameniasjon. Det gis en samlet bokstavkarakter A - F.

For å få starte på bacheloroppgaven må minimum 100 sp. fra de to første studieår være bestått.

Emnet SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode må være bestått.


Timeplan


Studiepoengreduksjon

SS490 Hovedprosjekt 15 stp
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: SVF-2120