vår 2020
SYP-3103 Anestesisykepleiens funksjons- og ansvarsområde 2 - 10 stp

Sist endret: 02.02.2020

Emnetype

Emnet er obligatorisk i Master i sykepleie, studieretning   anestesisykepleie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

I emnet vinkles fokuset fra det generelle til det spesielle i anestesisykepleien og studentene skal utvikle sin faglige vurderingsevne. Studentene tilegner seg spesifikke og avanserte kunnskaper innen anestesisykepleie. Emnet omhandler på et spesifikt og avansert nivå følgende temaer:

 • Etiske vurderinger i anestesisykepleie
 • Fysiologi og patofysiologi
 • Farmakologi
 • Intensivmedisin og kirurgi
 • Aldersperspektivet; barn og den eldre pasient
 • Anestesiologi
 • Pasientsikkerhet
 • Anestesisykepleie som fag og yrkesutøvelse  


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Har inngående kunnskap om hvordan kroppens organer og organsystemer fungerer i de ulike alderstrinn, og hvordan patofysiologiske prosesser og sykdomstilstander utarter seg.
 • Har inngående kunnskaper om ulike anestesimidler og anestesimetoder, og vurdere sammenheng mellom sykdom/skade/kirurgi og valg av anestesimidler og - metode.
 • Har inngående kunnskap om ulike teorier og teknikker for smertebehandling.

 

 

Ferdigheter

 • Kan gjøre rede for og drøfte stress- og mestringsstrategier i ulike alderstrinn for å trygge pasient og pårørende.
 • Kan gjøre rede for og drøfte anerkjente metoder for å forebygge uheldige hendelser og styrke pasientsikkerheten.
 • Analyserer og drøfter etiske problemstillinger selvstendig samt bidrar aktivt i etiske diskusjoner.

Generell kompetanse

 • Anvender kunnskap om smerteteori for å forebygge og behandle postoperativ smerte.
 • Planlegger og gjennomfører undervisning fra eget fagfelt, samt gir og mottar konstruktiv tilbakemelding til/fra medstudenter og lærere.
 • Kan analysere relevante problemstillinger i tilknytning til ivaretakelse av den akutt og/eller kritisk syke eller døende pasients psykososiale behov


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, ferdighetstrening, simulering, basisgrupper, seminarer, selvstudium.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være bestått for å få adgang til eksamen:

 • Individuelt eller i gruppe utarbeide og gjennomføre et undervisningsopplegg, med gitt tema. Individuell skriftlig læringslogg innleveres Canvas etter gjennomføring.

Eksamen:

Individuell skriftlig hjemmeeksamen med gitt tema. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått.

Ved ikke bestått gis det adgang til kontinuasjonseksamen


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SYP-3103