Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

BLU-1210 Språk og kommunikasjon i barnehagen - 20 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Forsterkningsemne som kan velges andre studieår i barnehagelærerutdanninga. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Maks antall: 60 studenter.

Innhold

Språkmiljøet i barnehagen er en felles overbygning for emnet. Arbeidet vil bli delt i to fokusområder.

Fortelling: her inngår tema som kompetanse i å bygge opp og formidle fortellinger, ordforråd og begrepsforståelse, rollelek og hvordan man gjennom dette kan bidra til et godt språkmiljø. Fokusområdet skal også inneholde produksjon av fortelling ved bruk av IKT. Dette gjøres med eller for barn.

Språkkompetanse: tema som språkutvikling, språklig bevissthet, begrepsforståelse, musiske elementer i språket, kartlegging og skriftspråklig utvikling inngår.

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang: 10 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

 • barns språklige utvikling, også i et flerspråklig perspektiv
 • hvordan praktiske og estetiske fag kan berike barns språkmiljø
 • språksystemet og begrepslæring som basis for muntlig og skriftlig språkutvikling
 • ulike kommunikasjonsformer
 • nordnorske og samiske fortellinger
 • situasjonsuavhengig språk og stimulering av dette
 • musiske elementer i språket
 • se sammenhengen mellom barns muntlige språkkompetanse og mulighet for utvikling av skriftlig språkkompetanse

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • organisere og vurdere gode språkmiljø for alle barn
 • utvalgte drama- og musikkpedagogiske metoder i tilknytning til arbeid med språk
 • bruke IKT i praktisk arbeid med språk
 • fortelle for barn og legge opp til fortelleraktiviteter med barn
 • utrykke seg ved bruk av kropp og stemme, samt ha ferdigheter i drama og musikk som sikrer egen rolle som inspirator

Kompetanse

Studenten skal:

 • se sammenhengen mellom godt språkmiljø og språkkompetanse
 • anvende teorier om språkutvikling, begrepslæring og fortellekompetanse i praktisk-pedagogisk arbeid
 • kunne bruke drama, musikk og IKT til å berike barns språkmiljø
 • ha et repertoar av språkstimulerende aktiviteter
 • kunne kommunisere om barns språkmiljø og språkkompetanse med personale og foresatte

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Emnet går over ett semester og er samlingsbasert i Tromsø. Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger.Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende. Det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.

Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger av stillingen som pedagogisk leder.

Læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Undervisningsomfang: om lag 100 timer.

Emnet evalueres skriftlig minimum hvert tredje år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 • studenten deltar på praksisforberedende møte og planlegger praksisperioden i samråd med praksislærer før praksis begynner
 • studenten ferdigstiller utviklingsmål som godkjennes av praksislærer første praksisuke og informerer medarbeiderne om arbeidet i praksis
 • krav om tilstedeværelse (minimum 90 %)
 • studenten møter forberedt til oppsatt veiledning
 • studenten utfører følgende oppgaver i tilknytning til emnet:
  • planlegge og gjennomføre minimum to aktiviteter knyttet til barns språkkompetanse. Plan skriftliggjøres og aktiviteter evalueres muntlig med praksislærer
  • planlegge og gjennomføre en aktivitet knyttet til fortelling. Aktiviteten dokumenteres med et notat (om lag 1500 ord)
  • et refleksjonsnotat der studentens læring og erfaring fra praksis er tema (om lag 800 ord)

 

Andre obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 • oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning og læringsaktiviteter (minimum 70 %)
 • bestått praksis i emnet
 • lage en digital billedbok for/med barn. Gjennomføres i gruppe på inntil 4 personer
 • individuelt refleksjonsnotat på inntil 1500 ord knyttet til gjennomføring av språklige aktiviteter i praksisbarnehagen
 • lage en digital aktivitetsmappe knyttet til arbeid med språk. Mappen skal inneholde 6 aktiviteter, to fra hver av følgende områder: stimulere barns fortellekompetanse, ordforråd og begrepsforståelse, og barns språklige bevissthet.

I praksis foregår det en kontinuerlig vurdering av studentens evne til å mestre sin fremtidige rolle som barnehagelærer. Studentens praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Eksamen består av: Muntlig individuell eksamen med utgangspunkt i aktivitetspermen. Sensorer velger ut en aktivitet fra permen som studenten praktisk skal vise eller fortelle om. Totalt omfang på eksamen er om lag 20 minutter.

Ved bedømmelse av eksamen benyttes karakterer etter en skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, med A som beste karakter.

Ved ikke bestått praksis gjennomføres ny praksis samtidig med ordinær praksis påfølgende studieår.

Ved karakteren F på eksamen tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i påfølgende semester. Se forskrift for eksamen ved UiT for nærmere informasjon.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BLU-1205 Språk og kommunikasjon i barnehagen 20 stp