Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi - 15 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i flere studieprogrammer ved UiT. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og i tillegg et av følgende programfag:

Matematikk (R2), Fysikk (1+2), Kjemi (1+2), Biologi (1+2), Informasjonsteknologi (1+2), Geofag (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Innhold

Celle- og molekylærbiologi er et introduksjonskurs som omhandler biologien til celler på molekylært nivå. Det blir gitt innføring i struktur og funksjon til ulike biologiske molekyler, med ekstra fokus på enzymer. Cella sin struktur og organisering, samt rollen til ulike organeller, blir presentert. Energiomsetning og fotosyntese blir beskrevet. Samspill mellom omgivelser og celler, hvordan dette kan komme til uttrykk i form av endret genuttrykk eller energiomsetning, blir beskrevet. Emnet beskriver også ulike former for celledeling (mitose/meiose) og presenterer klassisk genetikk.

Anbefalte forkunnskaper

BIO-1101 Biologi: Fortid, nåtid og framtid, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper:

 • Beskrive oppbygning og funksjon av karbohydrater, lipider, nukleinsyrer og proteiner.
 • Beskrive hvordan et enzym fungerer
 • Forklare begrepene pI og pKa
 • Beskrive den elementære energiomsetningen i eukaryot celle
 • Forklare begrepet intracellulær signalering og gi eksempler på dette
 • Beskrive struktur og funksjon til de ulike organellene i eukaryote celler, samt gjengi generell oppbygning av prokaryote celler.
 • Beskrive mitose, meiose og Mendels lover samt sammenheng mellom disse og kromosomal nedarving.
 • Beskrive replikasjon, transkripsjon og translasjon samt kunne gjengi hvordan regulering av genuttrykk kan foregå i prokaryote og eukaroyte celler.

 

Ferdigheter:

 • Anvende utvalgte laboratoriemetoder innen biomedisin under veiledning
 • Beherske celle- og molekylærbiologiske begreper, og kunne anvende disse skriftlig og muntlig

Generell kompetanse:

 • Planlegge og arbeide selvstendig på en individuell skriftlig oppgave oppgave som strekker seg over lang tid
 • Samarbeide omkring laboratorie-øvelser og felles laboratorie-besvarelser

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil foregå ved forelesninger, gruppearbeid og laboratorieøvelser.

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen (4 t) som bedømmes med bokstavkarakter A-F, der F er ikke-bestått.

Arbeidskrav:

Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

 • Sikkerhetsopplæring
 • Labundervisning og besvarelse av spørsmålssett 1
 • Labundervisning og besvarelse av spørsmålssett 2
 • Labundervisning og besvarelse av spørsmålssett 3
 • Besvare/rette obligatorisk oppgavesett

Oppgavesett:

 • Leveres individuelt innen oppgitt frist
 • Retting av utlevert oppgavesett skal gjennomføres innen oppgitt frist

Kontinuasjonseksamen:

Kontinuasjonseksamen avholdes i starten av påfølgende semester for dem som ikke besto eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 11.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FAR-1201 Cellebiologi og biokjemi 8 stp
MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi 15 stp


Kontakt

Johannessen-Mona-Face.jpg-Bredde-180px-

Mona Johannessen


Professor
Telefon: +4777646225 mona.johannessen@uit.no

Andersen, Anine Therese


Rådgiver
Telefon: +4777645363 anine.t.andersen@uit.no