vår 2020
NOR-2980 Bacheloroppgave i nordisk språk lektorutdanning trinn 8 -13) - 10 stp

Sist endret: 28.10.2020

Emnetype

Bachelorgradsoppgaven er obligatorisk for studenter på lektorutdanning trinn 8-13 med studieretning nordisk, men studentene kan velge mellom oppgave i språk (denne emnebeskrivelsen) eller litteratur/kultur (se egen emnebeskrivelse).

For å kunne ta emnet, må studenten ha tatt alle 1000-emnene i studieretningen som har vært tilbudt tidligere i studieløpet, og fått godkjent praksis.

Bestått bachelorgradsoppgave er en forutsetning for å kunne begynne på mastergradsdelen av studiet.

 

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Bachelorgradsoppgaven skal gi studentene mulighet til å fordype seg i et avgrenset tema innenfor studieretningsfaget og forberede for mastergradsoppgaven ved å gi øvelse i akademisk skriving.

Tema for oppgaven velges i samråd med faglærer innenfor språkdelen av faget. Tema kan velges i tilknytning til undervisningen i et 2000-emne som går i samme semester, eller med utgangspunkt i et tidligere 1000-emne.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om hvordan en kan utforme en språkvitenskapelig problemstilling
 • forståelse for hvordan en med utgangspunkt i egen problemstilling tilegner seg teori og/eller empirisk materiale for en selvstendig språkvitenskapelig drøfting
 • god innsikt i en avgrenset del av faget

Ferdigheter

Studenten kan:

 • presentere et faglig innhold på korrekt språk og med god framstillingsform
 • drøfte et utvalgt tema ut fra ulike kilder og tilnærmingsmåter
 • bruke kilder og referanser etter fagets akademiske standard
 • behandle et faglig tema på en etisk forsvarlig måte

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning/veiledning knyttet til bachelorgradsoppgaver i nordisk blir gitt på norsk eller annet skandinavisk språk.

Bachelorgradsoppgaver i nordisk skal skrives på den målformen - bokmål eller nynorsk - som ikke vil bli brukt i mastergradsoppgaven.


Undervisning

Undervisningen består av veiledning som gis individuelt og/eller i gruppe. Om det gis gruppeveiledning, må studentene være forberedt på å legge fram problemstillingen og mindre deler av oppgaven til diskusjon der. Studentene vil få individuell veiledning i samband med valg av tema for oppgaven, etter innlevert oppgaveutkast om lag midtveis i semesteret og på hele oppgaven mot slutten av semesteret. Slik individuell veiledning forutsetter at studentene overholder frister satt av faglærer.

 

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist av faglærer før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Ved starten på semesteret skal studentene diskutere tema og opplegg for oppgaven pluss aktuell pensumlitteratur med faglærer og få dette godkjent, og om lag midtveis i semesteret - innen frist fastsatt av faglærer - skal det leveres inn et oppgaveutkast.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

 • en semesteroppgave som skal leveres innen oppgitt frist, og som vurderes med karakterene "Bestått" / "Ikke bestått". Målform på eksamen: den målformen - bokmål eller nynorsk - som ikke vil bli brukt i mastergradsoppgaven.

Oppgaven skal være på ca. 15 sider og skrives under veiledning om et selvvalgt tema godkjent av faglærer.

Det skal framgå av innholdet i semesteroppgaven at pensumet i emnet er benyttet under arbeidet med oppgaven.

Etter avtale med faglærer kan oppgaven skrives av to eller tre studenter i fellesskap. Omfanget av oppgaven må da økes med henholdsvis 50 og 100 %. Studenter som skriver oppgave sammen, får samme karakter.

Bestått bachelorgradsoppgave er en forutsetning for å kunne begynne på mastergradsdelen av studiet.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk:

Bestått/ikke bestått:

Eksamen vurderes med "Bestått" / "Ikke bestått".

 

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Ved kontinuasjonseksamen leverer en inn samme oppgave i revidert form. I samband med revisjonen har studenten krav på veiledning én gang.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: NOR-2980
 • Tidligere år og semester for dette emnet