vår 2020
NOR-1010 Norrønt og språkhistorie - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for studenter med nordisk som fag 1 og 2 på lektorutdanningen trinn 8-13, i bachelorgradsprogrammet nordisk språk og litteratur og i årsstudium i nordisk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemne lavere grad (ikke realfag)


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

NORD-101 Nordisk grunnfag, norrøn del 6 stp
NOR-1020 Norrønt og språkhistorie. Spesialemne for internasjonale studenter 10 stp
NORDGFS Nordisk grunnfag, språklig del 10 stp
NOR-1014 Språkhistorie og talemål 5 stp

Innhold

Som grunnlag for å forstå språkutviklinga fram til moderne norsk skal en sette seg inn i hovedtrekkene i den norrøne grammatikken, dvs. sentrale sider ved lydsystemet, bøyinga av de viktigste ordklassene og grunnleggende syntaktiske særtrekk. Gjennom studiet av språkutviklinga skal en sette seg inn i hvordan det fonologiske og morfologiske systemet har endret seg fra norrøn tid og fram til moderne talemål først og fremst i norsk, men også i andre nordiske språk, og en skal dessuten sette seg inn i de viktigeste syntaktiske forskjellene mellom norrønt og moderne mål. I tillegg skal en skaffe seg kunnskap om hovedtrekkene i utviklinga av skriftspråket fram til i dag.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap:

 • om den norrøne språkstrukturen med hovedvekt på de sidene ved grammatikken som er viktige for å forstå språkutviklinga fram mot moderne tid
 • om de viktigste endringene i språksystemet fra norrønt til moderne tid
 • om hovedtrekkene i utviklinga av skriftspråket fram til i dag
 • om de kulturelle, sosiale og politiske forholdene som har virket inn på utviklinga av tale- og skriftspråket

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • oversette et utdrag av en normalisert norrøn prosatekst til moderne norsk ved hjelp av ordbok og utdelte bøyingsmønster
 • kommentere sentrale fonologiske, morfologiske og syntaktiske forhold i teksten
 • gjøre greie for hovedtrekkene i norsk språkutvikling, og tildels også nordisk språkutviklingi tale og skrift, fra de eldste tider fram til i dag

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: norsk

Eksamensspråk: norsk. Målform: bokmål eller nynorsk.


Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminar, og det kreves aktiv deltakelse fra studentene. I forbindelse med undervisningen vil det jevnlig bli gitt øvingsoppgaver. Antall timer: ca. 52. 

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent av faglærer innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

 • en oversettelse av en norrøn tekst med språklige kommentarer.
 • ei utgreiing om et eller flere emner fra eldre eller nyere språkhistorie

Arbeidskravene skal skrives på nynorsk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

 • Skoleeksamen på 6 timer. Eksamensspråket er norsk. Målform: valgfri, bokmål eller nynorsk. Hjelpemiddel: Norrøn ordbok og norrøne bøyningsmønster. Norrøne bøyingsmønster ligger som vedlegg til eksamensoppgaven, men studentene må ta med egen ordbok. Ved alle eksamener i nordisk blir rett og god språkføring vektlagt.

Vurderingsuttrykk:

Bokstavkarakterer:

Emnet blir vurdert med bokstavkarakter A - F, hvor F er "ikke bestått".

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: NOR-1010
 • Tidligere år og semester for dette emnet