Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

ITE1916 Elektronikk for ekstreme forhold - 10 stp

Sist endret: 22.06.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 - enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Innhold

Teoridel:

 • Frekvensrespons for forsterker kretser
 • Aktive og passive komponenter som brukes i konstruksjon av kretser
 • Tyristorer; Shockley dioden, SCR, Diac, Triac, SCS, UJT, PUT
 • Operasjonsforsterker og enkelte operasjonsforsterker kretser
 • Aktive filter
 • Oscillatorer; 555 timer
 • Spenningsregulatorer

Ekstremdel:

 • Fysiske utfordringer i verdensrommet
 • Halvledermaterialer
 • Rommiljøets virkning på elektroniske komponenter
 • Strålingens påvirkning samt ulike måter for beskyttelse
 • Komponenters pålitelighet og redundante systemer
 • SAW-teknologi
 • Energiforsyning i rommet og effektregulering

Anbefalte forkunnskaper

IGR1600 Matematikk 1, IGR1603 Fysikk/Kjemi, ITE1835 Elektrisitetslære, ITE1885 Analog og digital elektronikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten kan:

 • Beskrive hvordan forsterkerkretser påvirkes av frekvensen
 • Beskrive strukturen og virkemåten til ulike typer tyristorer
 • Bruksområdet og virkemåte til operasjonsforsterkerkretser
 • Beskrive ulike typer filter
 • Virkemåten til oscillatorer
 • Beskrive konseptet bak en spenningsregulator
 • Beskrive rommiljøets påvirkning på komponenter og utstyr
 • Beskrive metoder for å beskytte utstyr i rommiljø
 • Beskrive grunnprinsipper innenfor SAW-teknologi
 • Beskrive metoder for å øke påliteligheten til kretser
 • Kjenne til ulike typer energiforsyning i rommet

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Analysere frekvensresponsen til forsterkere ved lave og høye frekvenser
 • Designe og analysere operasjonsforsterkere med negativ feedback
 • Designe og analysere operasjonsforsterkerkretser som komparatorer, summere, integratorer og derivatorer
 • Designe og analysere aktive lavpass, høypass og båndpass filtre
 • Designe og analysere ulike typer oscillatorkretser
 • Analysere virkemåten til lineære spenningsregulatorer
 • Beregne strålingsdose
 • Beregne sannsynlighet for at feil oppstår i komponenter
 • Designe og analysere ulike analoge kretser for romfartøy

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Samarbeide rundt løsning av en praktisk prosjektoppgave og en teoretisk prosjektoppgave
 • Planlegge og gjennomføre laboppgaver og prosjektoppgaver
 • Utarbeide klare og tydelige rapporter
 • Norske og engelske faguttrykk for komponenter og kretser som gjennomgåes i emnet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, obligatoriske innleveringer og obligatorisk laboratoriearbeid. Studentene skal også arbeide i grupper med to obligatoriske prosjektoppgaver.

Eksamen

Arbeidskrav

Teoridel: 

 • 3 av 3 innleveringer må være godkjent 
 • 4 av 4 laboppgaver må være godkjent 

Ekstremdel: 

 • 3 av 4 innleveringer må være godkjent 
 • 2 av 2 laboppgaver må være godkjent 

Eksamen og vurdering

I teoridelen jobber studentene med 3 regneoppgaver som de leverer inn utkast av i løpet av våren. Disse oppgavene representerer de obligatoriske innleveringene under arbeidskrav. Studentene får tilbakemeldinger på utkastene og jobber videre med disse. Ved slutten av semestret velger studentene to av de tre regneoppgavene som de ønsker å levere, dette karaktersettes. I tillegg inngår også et karaktersatt prosjektarbeid, med rapport.  

I ekstremdelen jobber studentene med 3 regne/teorioppgaver og 1 fordypningsoppgave, som de leverer inn utkast av i løpet av våren. Disse oppgavene representerer de obligatoriske innleveringene under arbeidskrav. Studentene får tilbakemeldinger på utkastene og jobber videre med disse. Ved slutten av semestret leverer studentene inn fordypningsoppgaven, samt at de velger to av regne/teorioppgavene som legges ved fordypningsoppgaven, dette karaktersettes. I tillegg inngår også et karaktersatt prosjektarbeid, med rapport.  

Eksamen og vurderingsform er dermed mappevurdering der to regneoppgaver og et prosjekt fra teoridelen, og en samlet oppgave (2 regne/teorioppgaver og 1 fordypningsoppgave) og et prosjekt fra ekstremdelen karaktersettes etter karakterskala A-F og teller med i den totale evalueringen i emnet.    

Alle elementene i mappen må ha ståkarakter for å få karakter i emnet. Det gis en felles karakter for hele emnet. 

Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter i dette emnet.

Eksamensdato

Mappe innlevering 29.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan