Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

STE6230 VVS- og Energiteknikk - 10 stp

Sist endret: 10.06.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i ingeniørfag innen bygg/anlegg, husbyggingsteknikk, konstruksjonsteknikk, brannteknikk, maskin/VVS, energi og miljø i bygg og konstruksjonsteknikk.

I tillegg er det krav om grunnleggende kunnskaper på minst 30 studiepoeng innen matematikk eller statistikk (tilsv. Matematikk1, 2 og 3 og statistikk/sannsynlighetsregning i rammeplanen for Bachelor i ingeniørfag).

Søknadskode: 9371 - enkeltemner på masternivå.

Innhold

Rør og sentrale komponenter for vann og avløp. Støy og trykkstøt i sanitære installasjoner. Effekt- og energiberegninger for bygninger. Varmesystem, energifleksibilitet, rør og systemkomponenter for varmeanlegg i bygninger. Ventilasjonssystemer og prinsipper, luftmengder, kjølebehov, kanaler, komponenter i ventilasjonsanlegg, styring og regulering, lyd i ventilasjonsanlegg. Termiske energi-/ varmesentraler, energidistribusjon, fjernvarme/nærvarme, energi-/varmeplanlegging.

Anbefalte forkunnskaper

SMN6194 Varmelære, SMN6197 Strømningslære/Fluid Mechanics, STE6228 Innemiljø, STE6278 Passivhus og husbyggingsteknikk

Hva lærer du

Gi kunnskap om funksjonskravene til sanitær, oppvarmings-, ventilasjons- og luftbehandlingsanlegg, samt kunnskap om dimensjonering og utforming av komponenter og systemer i disse anleggene. Kunnskap om oppbygging, dimensjonering og planlegging av energi- og varmesystem i ny og eksisterende bebyggelse.

KUNNSKAP:

 •     Kjenne til myndighetenes krav, forskrifter, regler og bransjenormer for VVS-tekniske installasjoner
 •     Ha kunnskap om energikilder og energiforsyning
 •     Ha kunnskap om energi- inneklimaberegninger
 •     Ha kunnskap om vannbårne oppvarmingssystemer
 •     Ha kunnskap ventilasjonsanlegg og ventilering av oppholdssoner
 •     Ha kunnskap om sanitærtekniske installasjoner innom hus

FERDIGHETER:

 •     kunne velge energikilder/energiforsyning som tilfredsstiller myndighetskrav
 •     kunne prosjektere/dimensjonere energieffektive vannbårne oppvarmingsanlegg
 •     kunne utarbeide kravspesifikasjon for ventilasjonssystemer
 •     kunne prosjektere/dimensjonere energieffektive ventilasjonsanlegg, herunder aggregat og kanalnett
 •     kunne prosjektere/dimensjonere ventilasjonsløsninger på rom nivå som gir akseptabelt inneklima med hensyn på temperatur, trekk, luftkvalitet og lyd
 •     kunne prosjektere/dimensjonere sanitærtekniske installasjoner innomhus (vannforsyning og avløp)
 •     kunne prosjektere/dimensjonere varmtvannsforsyningsanlegg 

KOMPETANSE:

 •  Kunne planlegge, prosjektere, dimensjonere og kontrollere enkle VVS-tekniske installasjoner

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Foreleserstyrte forelesninger 4 x 1 uker (totalt 20 arbeidsdager) inklusive frivillige øvingsoppgaver. 

Eksamen

Arbeidskrav

Ingen obligatoriske arbeid er påkrevd.

Eksamen og vurdering

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer teller 100% av karakteren. Det gis bokstavkarakter A-F, der F er ikke-bestått. 

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i emnet.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 28.05.2020 innlevering 28.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan