vår 2020
TEK-0012 Teknologi og samfunn, forkurs - 0 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studieforberedende emne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett på forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning ved UiT campus Tromsø. Emnet har et arbeidsomfang tilsvarende 10 % av et helt studieår.


Opptakskrav

Samme som opptakskrav for forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning.

Innhold

Teknologi, nærings -og samfunnsutvikling. Ingeniørrollen og ingeniørarbeid. Etikk og normer. Læringsutbyttet overlapper ikke med emnet TEK-1010 innføring i ingeniørfaglige arbeidsmetoder i ingeniørutdanningen. Emnet tilsvarer ikke direkte noe fag i studieforberedende program.

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Har kunnskap om demokrati og samfunnets organisering
 • Har kjennskap til hvordan private og offentlige organisasjoner i arbeidslivet fungerer
 • Har kjennskap til lover og forskrifter, hvordan disse utvikles og brukes.
 • Har kunnskap om hva som karakteriserer teknologiutviklingen historisk og geografisk.
 • Har kunnskap om teknologi som grunnlag for samfunnsengasjement og samspillet mellom teknologi, samfunn, økonomi og miljø.

 Ferdigheter:

 • Kan vurdere og diskutere, muntlig og skriftlig, enkle teknologiske produkter og prosesser, og deres konsekvenser for samfunn og miljø.
 • Kan gjøre greie for sentrale utviklingstendenser og hovedstrukturen i norsk næringsliv, samt den betydning globalisering og kulturforskjeller har for teknologi, nærings- og samfunnsutvikling.
 • Kan gjøre greie for prinsipper for samfunnsvitenskapelig tenking.
 • Kan bruke etiske prinsipper i sine vurderinger og valg.

 Generell kompetanse:

 • Forstår betydningen av ikke tekniske ferdigheter i sitt arbeid med teknologiske løsninger. 
 • Forstår betydningen av innovasjon og entreprenørskap.
 • Forstår betydningen av samarbeid og tverrfaglighet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, foredrag, særoppgave og prosjektarbeid. Det inngår 200 timer undervisning i emnet.

Eksamen

Arbeidskrav:

Opplysninger om antall obligatoriske arbeidskrav og innleveringsfrister for disse gis skriftlig av faglærer. For å få adgang til juleeksamen må et visst antall obligatoriske arbeider være godkjent. For å få adgang til vårsemesteret i emnet må juleeksamen være bestått.

Eksamen og vurdering:

Emnet har to deleksamener, juleeksamen og avsluttende eksamen. Begge er 5 timers skriftlig skoleeksamen. Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Vurdering med flere deleksamener:

Det gis separate delkarakterer på deleksamenene undervegs. Juleeksamen gis karakteren bestått/ikke bestått, og inngår ikke i endelig karakter. Juleeksamen må bestås for å bli oppmeldt til avsluttende eksamen.

Kontinuasjonseksamen: 

Det gis kontinuasjonsadgang for både juleeksamen og avsluttende eksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: TEK-0012
 • Tidligere år og semester for dette emnet