Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

FRI-1702 Naturguiding som profesjon - 15 stp

Sist endret: 23.04.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Svolvær | Annet |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Naturguide årsstudium og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Opplevelser i den norske naturen blir et stadig mer etterspurt produkt blant turister. Det vil være viktig å heve statusen, forståelse og oppmerksomhet av hvordan en ny gruppe arbeidstakere er i ferd med å etablere seg i fremtidens arbeidsmarked.

Emnet skal gi en dypere innsikt i naturguidens plass, rolle og funksjon i samfunnet og i norsk reiselivsnæring. Yrkesetikk, kulturforståelse, ansvarsforhold og profesjonalitet i guiderollen står sentralt i emnet. Studenten skal i dette emnet gjøre seg erfaringer med sentrale kompetanseområder som ligger innenfor naturguidens virke i en profesjonell sammenheng. En lengre selvstendig prosjektarbeidsperiode samt erfaringsinnhenting fra praksisfeltet/bedrift ligger under dette emnet. Emnet setter krav til mye selvstendig arbeid.

Hva lærer du

Kunnskap

 • Ha kunnskap om guiden sin plass og funksjon i reiselivet.
 • Ha kunnskap om guiden sin rolle som leder som vertskap og formidler av naturopplevelser.
 • Ha kunnskap om ansvarsforhold og regelverk i blant annet friluftslivsloven, naturmangfoldsloven, produktkontrolloven, internkontrollforskriften og plan- og bygningsloven. 
 • Ha grunnleggende begrepsforståelse for naturguidens profesjonelle rolle, naturbasert reiseliv som fenomen og næring, verdibasert og transparent guiding, samt «slow adventure» som konsept.

 

 

Ferdigheter

 • Kunne vurdere og anvende sin egen kompetanse ut i fra gjeldende lovverk og kvalifisert skjønn.
 • Bidra som hjelpeguide, assistent og fungerende leder for grupper ute i naturen, på et grunnleggende nivå.
 • Gjøre vurderinger av hvordan ulike kundegrupper vil ha ulike ønsker og behov knyttet til naturopplevelser og anvende dette.
 • Skrive, innhente fagstoff og reflektere faglig, gjennom skriftlige og muntlige arbeidsoppgaver og problemløsende prosjektoppgaver.

 

 

Generell kompetanse

 • Ha innsikt i hva guideyrket innebærer og hvilke ferdigheter en behøver for å kunne arbeide i ulike guideroller og produktkategorier.
 • Ha grunnleggende innsikt i hva «naturopplevelse» innebærer som reiselivsprodukt samt i naturfilosofisk sammenheng.
 • Ha innsikt i hvordan en naturbasert reiselivsbedrift kan fungere og driftes.
 • Ha innsikt i å omsette praktisk og teoretisk kunnskap til bærekraftig egen praksis i virke som naturguide.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Gjennom undervisning, erfaringsinnhenting, litteraturstudium, refleksjoner og diskusjoner sikter emnet å skape en dypere innsikt i guidens profesjonelle virke. Emnet er i stor grad lagt opp til at studentene innhenter erfaringer fra praksisfeltet. Det er lagt opp til en lengre periode der studentene selv skal ut i praksisfeltet for å observere og delta i guidevirksomhet i det naturbaserte reiselivet i Nord- Norge.

Arbeidet skal videre gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over oppgaver og spørsmål som blir behandlet i forelesninger, lærebøker og seminarer. Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i emnet. En gruppevis prosjektoppgave er knyttet til emnet. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 375 timer inkludert forelesninger, oppgaver og selvstudium.

Samlingene arrangeres i Lofoten og Troms. Mye av undervisningen vil bli gitt i Svolvær.

 

Eksamen

Arbeidskrav

 • Deltakelse i minst 80% av undervisningen i emnet
 • Godkjent EUP for vårsemester (egen utviklingsplan)
 • Godkjent 15 dagers/120 timers erfaringsinnhenting fra praksisfeltet med tilhørende skriftlig for - og etterarbeid.
 • Godkjent og gjennomført prosjektoppgave i grupper.

 

Eksamen og vurdering:  Gruppevis skriftlig hjemmeeksamen over en uke. Vurdering gis gjennom karakterskala A-F der A er beste karakter og F er stryk.

 

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22.

Eksamensdato

Mappeinnlevering innlevering 23.04.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan