Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

LER-1410 Kunst og håndverk fellesemne - 15 stp

Sist endret: 03.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Alta | Kirkenes | Storslett | Annet |

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7.  trinn og 5.-10. trinn.

Innhold

Innholdet i emnet knyttes nært opp til de fire hovedområdene i grunnskolens læreplan for kunst og håndverk (LK06): Visuell kommunikasjon, design, kunst og arkitektur. Disse hovedområdene vil være utgangspunkt både for arbeid med fagteori, fagdidaktikk og for de praktiske oppgavene.

Hovedvekten i studiet blir lagt på studentenes eget skapende og utforskende arbeid knyttet til ulike temaer, teknikker, materialer og redskaper. Egne erfaringer og ferdigheter er en forutsetning for å kunne tilrettelegge og tilpasse undervisning på ulike nivå.

De praktiske oppgavene vil i hovedsak legges til verkstedene for tegning/maling, tre, tekstil og et av de plastiske materialene. Fagdidaktikk og teori knyttet til læreplaner og læreplanutvikling, samt kunnskapstilegnelse knyttet til kreativitet og kunst blir vektlagt.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om:

 • sentrale materialer, redskaper og grunnleggende teknikker, som er relevante for elever fra 5.-7. trinn i grunnskolen
 • barns formspråk og formspråksutvikling
 • kunnskap om læreplanens intensjoner og innholdet i emnet med særlig vekt på hovedområdene kunst og visuell kommunikasjon
 • fagets historiske utvikling og fagets innhold og plass i dagens skole, samt kjennskap til samisk læreplan for grunnskolen, med vekt på duodji 
 • hvordan man kan arbeide med tilpasset opplæring, grunnleggende ferdigheter og tverrfaglige tema- og prosjektarbeid med utgangspunkt i faget
 • utstillingsformer og -prinsipper
 • HMS-rutiner og vedlikehold av verksted og maskiner

Ferdigheter

Studenten kan:

 • benytte ulike materialer, redskaper og teknikker på en funksjonell og kreativ måte som viser forståelse for enkle materialtekniske og formalestetiske prinsipper
 • benytte enkelte grunnleggende digitale verktøy og virkemiddel i skapende arbeid og formidling.
 • organisere funksjonelle, forsvarlige og estetiske arbeidsrom/verksteder og holde orden på rom og utstyr.
 • organisere og lage utstilling av kunst- og håndverksprodukter

Kompetanse

Studenten kan

 • planlegge og gjennomføre undervisning i kunst og håndverk ut fra læreplanenes innhold og intensjoner, samt bruke faget i tverrfaglige tema- og prosjektarbeid.
 • planlegge og gjennomføre egne praktiske oppgaver fra ideutvikling til ferdig produkt
 • benytte kunst som utgangspunkt og inspirasjonskilde for eget og elevers skapende arbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Arbeidsformene i studiet består av: forelesninger og praktiske demonstrasjoner, litteraturstudier individuelt og i kollokviegrupper, praktisk, individuelt, skapende arbeid i ulike materialer/teknikker, tverrfaglig temaarbeid i grupper, framlegg, muntlig, praktisk og visuelt (individuelt og i grupper), produksjon av utstillinger, ekskursjoner og dokumentasjoner av prosess fra idé til ferdig produkt.

I kunst og håndverk har individuelt skapende arbeid i ulike teknikker og materialer en stor plass. Utvikling av praktiske ferdigheter og estetisk bevissthet er avhengig av å gjøre egne erfaringer. Studiet forutsetter stor grad av selvstendig arbeid i verkstedene, også utover felles timeplanlagt undervisning. Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminarundervisning.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

 • Utstillingsdeltakelse
 • Verkstedorganisering
 • Deltakelse på verktøy- og maskinopplæring
 • Deltakelse på oppgaveintroduksjoner/materialtekniske innføringer
 • Deltakelse på medstudenters eksamensframlegg i kunstformidling
 • 70 % deltakelse på undervisning

Eksamen består av:

 • Praktisk eksamen - avsluttende utstilling av individuelle arbeider produsert i løpet av studiet med logg og portefølje. Eksamen teller 70 %
 • Kunstformidling med fagdidaktisk komponent. Muntlig/visuell framføring og utvikling av læremiddel. Eksamen tas i grupper (2-4 studenter), men kan også tas individuelt etter avtale med faglærer. Eksamen teller 30 %

Ved praktisk eksamen kan studenter innkalles til praktisk/teoretisk redegjørelse og tekniske demonstrasjoner knyttet til sine fremlagte arbeider. Det gis én samlet karakter for emnet. Ved stryk på en deleksamen må bare denne delen tas på nytt.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. 

Ved karakter F/ ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret. 

Timeplan