Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

MDA-1012 Sosiale medier og kommunikasjon - 10 stp

Sist endret: 12.02.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Alta |

Emnetype

Obligatorisk for Bachelor i medieproduksjon.

Innhold

En innføring i sosiale medier med vekt på skape forståelse for og kunnskap om bruk av sosiale- og nettverksmedier til ulike kommunikasjonsformål.

Hva lærer du

KUNNSKAP

Studenten har:

  • Grunnleggende kunnskap om hvordan sosiale medier fungerer og påvirker oss: Hvorfor bruker vi dem? Hvordan (re)presenterer vi oss i sosiale medier? Hva skjer med privatliv i sosiale medier? Hvordan sprer informasjon seg i sosiale medier?
  • Grunnleggende kunnskap om sosiale medier betydning og rolle i markedsføring

FERDIGHETER

Studenten kan:

  • Gjøre rede for datasamfunnet og sosiale mediers rolle i samfunnsutviklingen.
  • Bruke ulike sosiale mediekanaler til ulike strategiske kommunikasjonsformål.

GENERELL KOMPETANSE

Studenten kan:

Forstå og legge til rette for bruk av ulike medier til ulike kommunikasjonsformål.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, samt gruppemøter gjennomført som problembasert læring. Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i studiet. Studentene diskuterer og besvarer ulike former for arbeidskrav gjennom hele studiet.

Eksamen

Arbeidskrav:

Generelt oppmøtekrav på 75 % for å kunne framstille seg til eksamen. Enkelte workshops vil ha 100 % oppmøtekrav.

Ulike muntlige, skriftlige og praktiske arbeidskrav gjennom hele undervisningsperioden.

Arbeidskrav vurderes som Godkjent/Ikke godkjent.

Eksamen: 

5 dager hjemmeeksamen.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 04.05.2020 innlevering 08.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

MDA-1002 Sosiale medier og kommunikasjon 10 stp