høst 2019
FIN-1022 Finsk grammatikk - 10 stp

Sist endret: 03.07.2020

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i kvensk og finsk, men kan også tas som enkeltemne.

Anbefalte forkunnskaper: FIN-1016 Praktisk finsk 1 eller tilsvarende.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: FIN-1016 Praktisk finsk 1 eller tilsvarende.

Søknadskode 5199 - nettbaserte- og desentraliserte emner.

Søkere som har finsk eller kvensk tilknytning og som søker om unntak fra kravet om generell studiekompetanse eller realkompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten bestått finsk eller kvensk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller vitnemål fra grunnskole der finsk eller kvensk er dokumentert som første- eller andrespråk. Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.


Innhold

Emnet behandler grunnleggende lyd- og bøyningslære samt bruk av kasusformer i forskjellige setningstyper i finsk standardspråk. Strukturen av fonologiske fenomener og bøyningsformer som brukes i dagens finsk, vil bli studert. Emnet består av teori om strukturer, analyser av ordformer og setningstyper og øvinger hvor man trener på å bruke forskjellige bøyningsformer og produsere setninger. Emnet introduserer også kompliserte strukturer som brukes særlig i finsk skriftspråk.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

gode kunnskap i finsk lyd- og bøyningslære og syntaks

Ferdigheter

Studenten kan:

 analysere alle bøyningsformer;

produsere de mest typiske bøyningsformer;

analysere finske setninger syntaktisk;

 bruke bøyningsformer korrekt i finske setninger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er finsk med norsk som hjelpespråk. Studenten kan svare på eksamen på et skandinavisk språk eller på finsk. 

Undervisning

Ukentlig undervisningen på campus. Det vil være mulig å følge alle forelesninger via Skype-overføring. De arbeidsmåtene som vil bli benyttet er forelesninger, muntlige og skriftlige øvelser og tekstanalyse. Emnet tilbys annet hvert høstsemester.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Tre obligatoriske skriftlige oppgaver minst 2 sider per oppgave. Arbeidskravet må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen. Det anbefales sterkt at studenten møter opp til all undervisning.

Eksamen består av: Vurdering/eksamen: Én ukes hjemmeeksamen.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: FIN-1022