Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

TANN-114 Voksen- og eldretannpleie -tannhelse og sykdom - 30 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorstudiet i tannpleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Alle emner fra første studieår i tannpleie må være bestått; TANN-101, TANN-112, TANN-113 og HEL-0700. Før 3. semesters pasientbehandling kan starte må også SIMU-kurset i inneværende semester være godkjent.

Innhold

Ement har hovedfokus på friske voksne og eldre. Det undervises i innledende/ videregående odontologiske fagemner med hovedvekt på kariologi, periodonti, forebyggende arbeid og tannpleiers og tannhelseteamets rolle samt forebyggende aspekt fremfor odontologiske behandlingsmessige aspekt.

Hva lærer du

KUNNSKAPER: Studenten skal etter endt semester kunne:

- drive tannhelsefremmende og forebyggende arbeid i forhold til voksne og eldre ut fra en grunnleggende forståelse for de tannhelse-problemer som er knyttet til disse aldersgruppene

- vurdere muligheter for tannerstatninger

- forklare farmakologiske aspekter, bruk og reaksjon på medikamenter

- forstå menneskets aldringsprosess

- beskrive ulike behnadlingsalternativer

- få tilstrekkelig kunnskaper innenfor tannhelsefremmende og forebyggende arbeid som gjør deg i standt til å vurdere effekten av de tannhelsefremmende og forebyggende tiltakene som settes inn

 

FERDIGHETER: Studenten skal etter endt semester kunne:

- sette sammen informasjonsprogram for personell som er knyttet til eldre

- utarbeide generell informasjon om sammenhengen mellom kosthold, levevaner og tannhelse

- nedtegne funnene fra den kliniske undersøkelsen og pasientintervjuet

- oppsummere, vurdere og konkludere funnene fra undersøkelsen som grunnlag for å iverksette             tannpleietiltak som kan omfatte:   

- informasjon om tannhelse og bruk av protetiske erstatninger     

- instruksjon i bruk av munnpleiemidler     

- behandling i form av fyllingspuss, tannsteinsrens og avtrykk for tilpasning av tannerstatninger

- utarbeide generell informasjon om:     

- sammenhengen mellom kosthold, levevaner og tannhelse     

- hvordan sykdommer og skader i andre deler av kroppen kan virke inn på tannhelsen og vice versa  

- hvordan bruk av medisiner og rusmidler påvirker munnhule og tenner som kan presenteres både muntlig og skriftlig for enkeltpersoner, grupper og massemedia

- tilpasse og formidle kostholds- og tannpleieprogram til den enkelte pasient ut fra dennes   tannhelsestatus og livssituasjon

- sette i verk tiltak for å forebygge tannskader

- planlegge informasjonstiltak for helsepersonell for at de skal kunne ivareta   pasientens tannhelse som en del av de pleie- og omsorgsfunksjoner de utfører

- informere pasienter om alternativer for tannerstatninger som ligger utenfor tannpleierens arbeidsområde - forberede kariologiske og periodontale problemer

- utføre undersøkelse av tenner og periodontium hos voksne og eldre pasienter ved å undersøke og vurdere tenner, munnhule og tannkjøtt ved hjelp av rtg. bilder og klinisk utstyr

- innhente informasjon om tannhelseproblemer, sykdomsutvikling og skader ved å snakke med pasient eller pårørende

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

- være klar over hvordan egen profesjon og framferd påvirker pasienter og pårørende

- integrere kunnskap i arbeidet - være bevisst sin rolle i kontakt med andre helseutdanninger/-yrker

- være bevisst mentale forandringer og kommunikasjonsmessige problemer hos eldre

- verdsette samarbeid med andre faggrupper

- fortsette med egenutvikling og videre innsikt i pedagogiske prinsipper for læring og forståelse, kunnskap om disse og egen vurderingsevne

- bli bevisst hvordan han/hun etablerer kontakt og kommuniserer med pasienter og medarbeidere

- være bevisst egen atferd mot medstudenter og lærere/veiledere

Læringsmål

Studenten skal etter endt tema:

- anvende sin innsikt i pedagogisk metode og prinsipper for å drive tannhelsefremmende og forebyggende arbeid i forhold til voksne ut fra en grunnleggende forståelse for de tannhelseproblemer som er knyttet til disse aldersgruppene

- undersøke munnhule, tannkjøtt og tenner og vurdere hvilke tiltak som bør settes i verk for å opprettholde en best mulig tannhelse for pasienten

- anvende sin innsikt i periodontitt og kariologi for å kunne gjennomføre optimal behandling for den enkelte pasient

- anvende sin innsikt i hvordan farmakologiske problemstillinger har innvirkning på tannhelsen

- anvende sin innsikt i hva protetiske tannerstatninger er, informere om dette, og kunne vurdere om erstatningene fungerer tilfredsstillende for den enkelte pasient

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk. Eksamen og arbeidskrav kan leveres på norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk

Undervisning

SIMU, forelesninger, seminar og klinisk pasientbehandling.

Eksamen

Arbeidskrav:

Alle former for obligatorisk aktivitet må være bestått for å gå opp til eksamen. I tillegg er det  et krav om minimum 80 % studiedeltakelse på hver enkelte obligatoriske aktivitet for å fremme seg til eksamen. 

Følgende aktiviteter er obligatorisk:

  •  Vanlige seminarer samt  seminarer med utfordringer (PBL basisgruppe), som løses i gruppe og presenteres i seminar for hele kullet (individuelt og i gruppe). Presentasjonene bedømmes til godkjent/ikke godkjent.   
  • All undervisning på SIMU; seminar og demonstrasjoner. Arbeidet evalueres fortløpende. Arbeidskrav knyttet til SIMU må være godkjent før studenten starter med pasientarbeid. 
  • All undervising og pasientbehandling  i studentklinikken. Studenten må gjennomføre og få godkjent kurs i infiltrasjonsanestesi. Det kliniske arbeidet evalueres fortløpende. I tillegg må et minimums kvalitetsnivå oppnåes for klinisk arbeid.
  • Informasjonsprogram: Studenten skal lage et informasjonsprogram over gitt emne som omhandler voksne og eldres tannhelse. Studenten skal arbeide i grupper på maksimum 3 personer. Oppgaven skal ha et omfang på maks 15 sider. Presentasjonene bedømmes til godkjent/ ikke godkjent.
  • Det er et krav om minimum 80 % studiedeltakelse på SIMU og UTK for å få fremme seg til eksamen. Bedømmes til godkjent/ikke godkjent.

EKSAMEN: Skoleksamen består av en 6 timer skriftlig eksamen, karakter A-E (F er stryk). - Kandidater som ikke består ordinær skoleeksamen eller leverer gyldig legeerklæring, gis adgang til kontinuasjonseksamen.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 11.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt

Riise, Geir Grønning


Studieveileder
Telefon: +4777644906 geir.riise@uit.no